Одобрен е проектът на Община Габрово, с който ще се подпомогне подготовката и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР).

Чрез него ще се повиши капацитетът на администрацията и ще има готовност за ключови проекти, идентифицирани като приоритетни в Плана за интегрирано развитие на Габрово до 2027 г.

Планирани са предпроектни проучвания и анализи „разходи-ползи“ за интегриран проект за устойчива градска мобилност и за създаване на артцентър под името „Кристо и Жан-Клод“ в сградата на бившия текстилен техникум в Габрово. Участниците ще обменят опит в чужбина с други общини и институции, които са развили успешно подобни концепции.

С част от средствата ще бъде закупено компютърно оборудване и специализиран софтуер, които ще подпомогнат експертите в подготовката на проектите за регионално развитие.

Дейностите са с общ бюджет от 179 335.45 лв. и трябва да бъдат реализирани до края на 2023 г. Финансирането е по приоритетна ос „Техническа помощ“ на процедурата „Подкрепа за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“. Предстои сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездната помощ.

Временно ограничение на движението през пл. „Възраждане“ на 25 юни
22 юни 2023
Започва "ФестивалНО в квартала" - днес в Бичкинята
23 юни 2023