Проектно предложение в помощ на подготовката и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР) подаде Община Габрово.

Разработката цели да укрепи капацитета на администрацията и да постигне готовност за реализиране на ключови проекти, идентифицирани като приоритетни в Плана за интегрирано развитие на Габрово до 2027 г.

Предвижда се да бъдат изготвени предпроектни проучвания и анализи „разходи-ползи“ за интегриран проект за устойчива градска мобилност и за създаване на център за съвременно изкуство под името „Кристо и Жан-Клод“ в сградата на бившия текстилен техникум в Габрово. Включени са работни посещения в чужбина за обмяна на опит с други общини и институции, които вече са развили успешно подобни концепции.

В случай че проектът бъде одобрен, ще бъде закупено съвременно компютърно оборудване и специализиран софтуер, които ще подпомогнат работата на експертите в подготовката на проектите за регионално развитие.

Общият бюджет на дейностите възлиза на 179 335.45 лв. със срок за изпълнение от седем месеца. Финансирането е по приоритетна ос „Техническа помощ“ на процедурата „Подкрепа за бенефициентите по Оперативна програма  „Региони в растеж“ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“. Оценяването на подадените заявления е на конкурентен принцип и от кандидатите не се изисква съфинансиране.

Безплатни прожекции на 20 май в Планетариума
16 май 2023
Програма за Деня на Габрово
16 май 2023