На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

канят жителите на град Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.07.2022 година /понеделник/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Габрово са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител и тук:

Отчет по окрупнени показатели

Отчет за приходите

Отчет на разходите по функции

Отчет на разходите

Отчет на разходите на разпоредители

Отчет на инвестиционната програма

Отчет на индикативните разчети за средствата от ЕС

Отчет на инвестиционните разходи по проекти финансирани от ЕС

Отчет за общинския дълг

Отчет за показателите на общинските търговски дружества

Одитен доклад на сметна палата

                                                                                                               

Въвеждане на режим на водоподаване в селата Междени, Старилковци и Кози рог
8 юли 2022
ПР експерти предлагат комуникационен борд за борба с фалшивите новини
8 юли 2022