Общинският съвет прие Програмата за управление на отпадъците на община Габрово, както и годишните финансови отчети за 2021 г. и инвестиционните програми за 2022 г. на общинските дружества -  Диагностично консултативен център – 1 Габрово” ЕООД,  „Общински пътнически транспорт” ЕООД и „Регионален хоспис” ЕООД.

Предвид отмяната на противоепидемичните мерки и извънредната обстановка в страната, местният парламент одобри предложението за преустановяване на дейността на Кризисната социална кухня, създадена във връзка с пандемията. Услугата беше използвана от около 280 лица и семейства, като през последния месец потребителите й са близо 50 лица, които са пожелали да ползват друга, припокриваща нуждите им услуга -  Домашен социален патронаж.

Габровският общински съвет реши шест местни фирми да бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци, след изпълнението на предложена от тях инвестиция в публична инфраструктура, а именно ремонт на настилка в участъци от ул. „Рекорд“. Освобождаването от такса битови отпадъци е до покриване на пълната стойност от инвестицията от 64 785,20 лв., но не повече от 10 поредни години.