Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, при следните параметри:

  • сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 2 250 000 лв. с предназначение : финансиране на част от разходите, представляващи собствен принос на Община Габрово при реализирането на проект Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, процедура BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Габрово“, приоритетна ОС 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ. Кредитът ще бъде обезпечен с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от настоящи и бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетна сметка на Община Габрово.

Материал по темата на публичното обсъждане може да намерите на интернет страницата на Община Габрово тук  и в Центъра за административно обслужване при Община Габрово.

Обсъждането ще се проведе на 18.08.2021 г. от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

Безплатно обучение по програмата „Интернет за всички 55+“ на А1 в габровската библиотека
9 август 2021
7 медала и плакет за цялостно представяне от XIV Републикански фестивал на хората с увреждания грабнаха вокалните групи към Общинско дружество на инвалидите – Габрово
10 август 2021