Община Габрово обявява обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строителни дейности за развитие на Регионален исторически музей – Габрово, в качеството му на обект на културното наследство от национално значение“ по проект „РИМ-ГАБРОВО - ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“, финансиран с договор № 378-ФС-20/29.04.2020 г., Фонд за градско развитие Северна България и договор № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/18.06.2020 г., ОП „Региони в растеж”  2014-2020.

Предметният обхват на обществена поръчка включва консервация, реставрация и преустройство на Регионален исторически музей – Габрово, съгласно техническата спецификация, КС и одобрен инвестиционен проект. Настоящата обществена поръчка се осъществява в рамките на проект „РИМ-ГАБРОВО - ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“, финансиран с договор № 378-ФС-20/29.04.2020 г., Фонд за градско развитие Северна България и договор № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/18.06.2020 г., ОП „Региони в растеж”  2014-2020.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/today/135441

Срок за получаване на оферти: 02.06.2021 г., 23:59 ч.