Община Габрово обявява обществена поръчка с предмет Благоустрояване и изграждане на урнови стени в Централен гробищен парк, гр. Габрово

Поръчката предвижда изграждане на паркинг с 9 паркоместа с прилежащи към него подпорни стени и обособяване на парков участък за направа на урнови стени и колонади, съгласно одобрен проект.
Урновите стени ще бъдат разположени в няколко реда на различни нива, следвайки денивелацията на терена. Те биват двустранни и едностранни и ще се изпълняват от видим бетон клас В20 по технология, заложена в конструктивния проект.
От вибриран видим бетон се изпълняват и колонадите. Дебелината на тялото на стените е 25 см, а хоризонталните и вертикални прегради на урните са съответно 8 и 10 см. Основите на стените се вкопават минимум 80 см в земната основа. Тялото на стените е армирано двустранно с армировка N12 от стомана клас АIII, а вертикалните и хоризонтани прегради на нишите с N10 и ф 6.5 - стомана клас АIII и АI.
Нишите за урни са с размер 40/34/30см, а гранитната плоча, която затваря нишата е с размер 47/34/3см и се прикрепя към стената посредством болт с хромникелова глава с d=40мм.
Избраният терен за изграждане на комплекса от стени за съхранение на урни се намира непосредствено до централния вход на съществуващия гробищен парк. Той е с площ 1 320 м2 и граничи на север с ул. "Зелена ливада", на запад – с вътрешна улица в гробищния парк, а на изток и юг – с частни терени.
Прилежащо до ул. "Зелена ливада" е ситуиран за изграждане нов паркинг за посетители.
Теренът, в който ще се разположат стените за съхранение на урните, е със значителна денивелация от около три метра и е достъпен от съществуващата асфалтова алея и новопроектиран тротоар със значителен наклон около 12%.
Стените ще бъдат разположени близко до успоредност на хоризонталите на терена и перпендикулярно на споменатата алея.
Денивелацията се преодолява с каскада от стълби, успоредни на късата страна на паркинга посока север – юг. Напречно на стълбите се оформят пешеходни алеи, от двете страни на които се развиват стените.
В непосредствена близост до  мястото на СМР е и Ритуалната зала към ЦГП, в която ежедневно биват провеждани ритуали.
Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация, КСС, Работен проект  и Проект на договор, неразделна част от документацията за участие.

Повече информация и документация - в линка