Министерството на енергетиката определи конкретен размер на финансовата помощ за битови абонати на  "Топлофикация Габрово" - ЕАД.

С Решение № 735 от 19.10.2023 г., Министерски съвет одобри Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWh на битови клиенти на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, които през отоплителен сезон 2023-2024г., няма да имат топлоснабдяване.

Министерството на енергетиката, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, предостави на Община Габрово списък с битовите абонати на Топлофикация - Габрово и размера на определената им конкретна еднократна финансова помощ, която ще получат като компенсация.

Списъкът с абонатните номера на битовите абонати и размерът на конкретните компенсации е публикуван на сайта на Община Габрово и достъпен на хартиен носител в Дирекция „Местни данъци и такси“.

За да получат еднократната финансова помощ, битовите абонати на Топлофикация – Габрово следва да подадат Заявление по образец до Кмета на Община Габрово, което ще бъде обработено в 30 дневен срок от неговото подаване.

Заявленията се подават в Дирекция „Местни данъци и такси“ и по електронен път на адрес: mdt@gabrovo.bg.

За бъде получена еднократната финансова помощ, към Заявлението по образец до Кмета на Община Габрово е необходимо да се приложи удостоверение за разкрита банкова сметка от обслужващата банка и платежен документ към „Топлофикация Габрово“ ЕАД, от който да е видно името на титуляра на партидата, както и абонатния номер. При липса на банкова сметка се допуска изплащане на сумата в брой.

Сумите ще се изплащат на собствениците на имоти, които са имали партиди в Топлофикация – Габрово през предходните три отоплителни сезона. При промяна на собственика на имота или починало лице, ще се изискват допълнителни документи.

Тъй като Програмата не допуска дублирано подпомагане, тя няма да се прилага към клиентите, на които са отпуснати целеви помощи за отопление по паралелно действащи механизми за социално подпомагане на лицата и семействата в община Габрово.

Приложения:

Заявление за изплащане на еднократно фиксирана сума съгласно Решение № 735 от 19 октомври 2023 г. Министерски съвет

Списък с абонатните номера на битовите клиенти на Топлофикация - Габрово и размер на еднократната финансова помощ