На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и т.ІІІ от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 63, ал.9 от Закона за здравето и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на остри респираторни инфекции, включително COVID-19

 

НАРЕЖДАМ

 

Общински инспекторат, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.,  да:

1. извършва ежедневни проверки за спазване на изискването за носене на защитни средства за лице на определените места, съгласно Заповеди №№ РД-01-609/21.10.2020 г и РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването;

2. оказва съдействие на оправомощените органи при осъществяване на контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки, наложени със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването;

3. да осъществява ежедневен контрол по изпълнение на т.12 от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

За извършените действия да ми се представя ежеседмичен писмен доклад.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на инспекторите от Общински инспекторат за изпълнение и на ръководителя на Общински инспекторат за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

         

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

Заповедта можете да изтеглите от линка