В Габрово са обособени три Индустриални зони: Северна, Южна и Западна.

Северна Индустриална Зона (СИЗ) е най-голяма по площ и заема около 3350 дка, от които около 555 са свободни терени. 368 дка от тях са с промишлено предназначение, а 187 - земеделска земя. Съгласно действащия общ градоустройствен план, границите на зоната обхващат най-северната и североизточна част от градската територия. Основните предприятия, разположения в СИЗ са в отрасли машиностроене, енергетика, строителство, химическа, кожарска, обувна и текстилна промишленост, дървообработване, хранително-вкусова промишленост, високи технологии и др. - общо около 100 фирми и организации, които са структуроопределящи за икономиката на града и общината.
СИЗ има почти равнинен релеф с незначителни наклони до 15% по някои от границите. Съществува и разработен кадастрален план.
Инфраструктурата на зоната е частично изградена, като до някои от терените няма изградена довеждаща инфраструктура (път, вода, канал). СИЗ е тангирана от север с обходен път Велико Търново – Севлиево, а през територията й преминава главен път Габрово - Велико Търново като част от транспортен коридор Nо 9. Необходимо е да се доразвият второстепенните трасета в зоната, за да се оптимизират връзките в и между терените. СИЗ има ЖП обслужване, като до много от площадките има изградени отклонения от главната ЖП - линия. На територията на зоната е разположена градската Пречиствателна станция за отпадни води, Помпена станция Северна индустриална зона, ТЕЦ Габрово, Електроснабдяване и др.

Южната Индустриална Зона (ЮИЗ) е по-малка по площ, но в нея се развиват важни за икономиката предприятия – над 50 фирми и организации. Зоната има план за земеразделяне. Релефът е почти равнинен. Жизнено важно значение за развитието на ЮИЗ има доразработването на 260 дка, от които 70 дка свободни терени, чрез проектирането и доизграждането на техническата инфраструктура – пътна мрежа, водоснабдяване и канализация.

В процес на изграждане е Западната Индустриална Зона (ЗИЗ) на Габрово, разположена по протежението на главен път Габрово – Севлиево. До момента на територията на зоната са ситуирани 22 фирми на площ от около 200 дка. Зоната има голям потенциал за развитие, предвид наличието на множество подходящи за индустриални нужди земеделски земи. В границите на ЗИЗ има земеделска земя 200 дка, подходяща за изграждането на индустриален парк. Зоната има план за земеразделяне и отчасти изградена инфраструктура – частично водоснабдяване, път и електроснабдяване.

Изследване за иновационния потенциал на община Габрово в сферaтa на индустрията Икономически характеристики