През 2017 г. общият брой на нефинансовите предприятия на територията на община Габрово е 3 608, като се наблюдава устойчива тенденция на увеличаване на броя чрез създаване на нови предприятия.

Запазват се традиционните водещи отрасли на габровската икономика – машиностроене, производство на инструментална екипировка, мехатроника, електроника, производство на изделия от пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и други. Наблюдава се нарастване на броя на фирмите в сферата на ИКТ, както и увеличаване на персонала зает в този сектор.

Структурата на предприятията през 2017 г. включва: 8 големи фирми с над 250 заети лица, 26 средни фирми с 50 до 249 заети, 1190 малки фирми със заетост от 10 до 49 души и 2384 микропредприятия с под 10 заети.

Наблюдава се ръст в произведената бруто продукция спрямо 2016 г. с близо 91 млн.лв. , като през 2017 г. тя възлиза на 988 млн. лв.. Най-голям дял има произведената бруто продукция в преработващата промишленост.

Нарастват инвестициите в дълготрайните материални активи, като през 2017 г. те са в размер на над 83 млн. лв. спрямо малко над 76 млн. лв. през 2016 г. Инвестициите са ориентирани основно в технологична модернизация, иновации, енергийна ефективност на производствените помещения, както и в ново, ниско енергоемко, производствено оборудване.

Преките чуждестранни инвестиции в община Габрово възлизат на близо 73 млн. евро. към 31 декември 2017 г.

Заетите лица през 2017 г. са 19 857, като се наблюдава леко увеличение спрямо 2016 г., когато те са били 19 829.

 

* Данните са предоставени от Националния статистически институт през м. март 2019 г.

Изследване за иновационния потенциал на община Габрово в сферaтa на индустрията Изследване за иновационния потенциал на община Габрово в сферaтa на индустрията