КОГА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава когато недвижимия имот не е деклариран като основно жилище и няма да се ползва през цялата година.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

  • Собствениците на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на управление върху имоти - държавна и общинска собственост;
  • Вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на ползване/концесия;
  • Ако имота е съсобственост на наколко лица, декларацията се подписва от всички съсобственици

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

До 31 декември на предходната година

ВНИМАНИЕ !

През годината се извършват проверки за консумирана ел. енергия и питейна вода, както и проверки на място от Общински инспекторат. При установено ползване на имот за който е подадена декларация се начислява такса битови отпадъци в пълен размер и се съставя акт за административно нарушение.

 

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Габрово
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ 36 KB