В кои случаи се подава - декларацията се подава:

  1. при настъпване на обстоятелства представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
  2. за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

От кого се подава - декларацията се подава от данъчно задължените лица:

  • собственици на облагаем с данък недвижим имот,
  • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
  • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване 
  • концесионерът при учредено право на концесия 

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

В какъв срок се подава – двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ
Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси 62 KB