Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
7 27.04.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/18.04.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 7 на ОбС
1 ОС_000/18.04.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-72/12.04.2023 - Кандидатстване на Община Габрово по Програма "Микропроекти за климата" на Национален доверителен екофонд /НДЕФ/
Становища на комисиите
Комисия Заседание на Становище
Комисия 'Екология, земеделие и гори' 20.04.2023
Комисия 'Образование, култура и вероизповедания' 21.04.2023
Комисия 'Бюджет, финанси и европроекти' 24.04.2023
3 К-65/12.04.2023 - Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“