ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО  мандат 2011- 2015

Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и обхваща мандат 2011 – 2015.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ МАНДАТА СА:

•         Открито управление и прозрачност на процесите;

•         Законосъобразност и целесъобразност при зачитане на морала и обществените очаквания;

•         Диалогичност и партньорство;

•         Финансова стабилност и дисциплина;

•         Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена стойност;

за постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност, и толерантност. 

ЦЕЛ:

Провеждане на активни политики за превръщане на Габрово в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж.

ПРИОРИТЕТИ:

•         Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики (Европа 2020);

•         Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;

•         Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване, и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;

•         Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите;

•         Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и интегриран туристически продукт, популяризиращ марката „Габрово“ - базиран на уникално културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар, и иновативни атракции за съвременна интерпретация;

•         Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината;

•         Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.

Съгласно чл. 17 (1) на ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, в сферата на:

-         общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

-         устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

-         образованието;

-         здравеопазването;

-         културата;

-         благоустрояването и комуналните дейности;

-         социалните услуги;

-         опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

-         поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

-         развитието на спорта, отдиха и туризма.

В своята съвкупност, широките сфери на компетентност и ангажираност на местното самоуправление предполагат изпълнение на местни публични политики, които имат пряко и ключово значение за социално-икономическото развитие на общината.

Като основна движеща сила на развитието на общината се приема синергийното съчетаване на публични и частни инвестиции в областите, които могат да осигурят устойчив икономически растеж.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ

Дълбоката икономическа криза през периода 2009 – 2011 г. даде своя сериозен отпечатък и върху габровската икономика. Но въпреки кризата, в Габрово оцеляха водещата група от малки, средни и големи фирми.

През периода се наблюдаваше значително намаляване на ръста на инвестициите в ДМА, свързани с технологична модернизация и разширяване на съществуващите производства. Намаля и експортната дейност на фирмите. Съкратен бе част от персонала, което доведе до увеличаване на равнището на безработицата в Габрово. Кризата до голяма степен заличи постигнатия икономически и социален напредък в община Габрово през периода 2000 – 2008 г.

Основните предизвикателства, пред които се изправиха габровските фирми по време на кризата и в перспектива са свързани главно с глобализацията, с недостига на ресурси, както и със застаряването на населението, и липсата на квалифицирани кадри.

Успоредно със свиването на възможностите за бизнес са налице и значими промени във видовете сектори. Значително се ограничиха възможностите за търговски инвестиции в недвижими имоти и услуги. Въпреки свитото потребление, в Западна Европа някой видове производства запазиха пазарите си, макар и в свити обеми.

Работата на Община Габрово в областта на икономическото развитие през следващите четири години ще бъде съобразена с изпълнение на основните стратегически документи на Община Габрово – Общински план за развитие, както и с трите основни приоритета, заложени в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаваш растеж на „Европа 2020“, а именно:

1. Интелигентен растеж — изграждане на икономика, основана на знанието, както и иновации посредством използване на потенциала на Технически университет – Габрово, средните училища в града, натрупания потенциал в редица фирми, както и държавната подкрепа - създаване на високотехнологичен парк на територията на Габрово;

2. Устойчив растеж — насърчаване развитието на екологична и конкурентноспособна икономика  посредством ефективно използване на ресурсите;

3. Приобщаващ растеж — насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване.

Без да се поставят под съмнение тези приоритети (това са официалните цели на обединена Европа, цели на кохезионната политика, както и цели, приети от българската държава), трябва да си дадем сметка, че политиките за развитие в различните части на Европа предполагат значителни сценарни разлики, като предвид мащабите на местната власт, тези цели трябва да бъдат допълнително конкретизирани, както и допълвани съобразно нуждите на развиваща се страна и регион.

На базата на трите основни приоритета, визията на Габрово в областта на икономическото развитие ще бъде ориентирана към изграждане на социална и пазарна икономика посредством:

·      Изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването и разширяването на местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването на нови работни места - такива, които са в преките правомощия на местната власт, както и такива, които могат да бъдат реализирани на база сътрудничество с държавата и социално- икономическите партньори.

·      Насърчаване на инвестициите, свързани с технологичното обновление в предприятията, с цел създаването на трайни работни места. Въпреки променящата се икономическа картина в Европа, индустриалното производство остава най - перспективният икономически отрасъл за общината. Цялостната общинска политика ще бъде ориентирана към съхраняване и развиване на наличния потенциал. Преките възможности за въздействие са – политика по данъчно третиране, качествено административно обслужване, могат да се добавят и адаптиране на изграждането и поддържането на общинска инфраструктура и в зависимост от нуждите на бизнеса, обособяване на нови терени за нови производства и разширяване на съществуващите, при гаранции за достатъчно интерес и изграждане на индустриална зона на север от града;

·      Развитие на базисна инфраструктура на територията на община Габрово, в т.ч. и на територията на обособените индустриални зони. Качествената пътна, енергийна, образователна и ИКТ инфраструктура са сред основните фактори за привличане и задържане на инвеститори (намеренията в сферата на инфраструктурата са описани детайлно в други раздели на програмата);

·      Развитие на бизнес инфраструктурата, свързана с научните изследвания и иновацията, телекомуникациите и ИКТ, околната среда, енергетиката и транспорта;

·      Адаптация на работниците и предприятията - системи за обучение през целия живот, създаване и разпространение на новаторски трудови организации;

·      Осигуряване на достъп до работни места за търсещите работа, неактивните лица, жените и мигрантите;

·      Гарантиране на социална интеграция на лицата в неблагоприятно положение и борба срещу дискриминацията на пазара на труда;

·      Засилване на човешкия капитал чрез реформа на образователните системи  - създаване на достатъчно квалифицирани кадри според нуждите на индустрията;

·      Изпълнение на мерки в областта на енергийната ефективност и ефективно използване на възобновяеми енергийни източници.

·      През мандата ще се интензифицира работата на Консултативния съвет за икономическо развитие към Кмета на Община Габрово, като форум за постоянно съобразяване на дългосрочните и текущи действия на местната власт с нуждите на бизнеса.

·      Взаимодействието с местния бизнес и браншовите организации ще бъде приоритизирано, като ще бъдат проучени възможностите за адаптиране на образователната система съобразно нуждите на бизнеса, с цел подготовка на достатъчно квалифицирани кадри за нуждите на габровската индустрия.

Община Габрово ще продължи да работи за утвърждаване на марката „Габрово” посредством активен маркетинг и промотиране на продукцията на габровските предприятия, както на страницата на Община Габрово, така и посредством организиране на участия в смесени чуждестранни борси с българско участие. Ще се използват всички контакти с побратимените градове.

Въпреки намаленото търсене на недвижими имоти в условията на криза,  Община Габрово ще продължи да поддържа на уеб-страницата си актуална икономическа информация, контактни данни за местните фирми, както и данни за налични свободни терени и сгради във взаимодейства с агенциите за недвижими имоти и частните собственици на терени.

Община Габрово ще изготвя актуални инвестиционни профили за представяне пред потенциални инвеститори, чуждестранни партньори, както и при посещения в побратимените градове и пред институциите на ЕС.

Ключово за съживяване на икономическото развитие на Габрово, както и привличане на нови инвестиции неминуемо ще има изграждането на обходен път и тунел под вр. Шипка, финансирани от ОП Транспорт. Ползите по време на изграждането на обекта, както и при функционирането му, са свързани с подобрената транспортна достъпност на общината (особено от юг), подобряващо атрактивността за инвестиции и туризъм, възможност за създаване на нови икономически дейности, свързани с обслужване на трасето на пътя, както и обслужване на трафика.

Ангажимент през този период ще бъде и подготовката на стратегически документи за следващия програмен период 2014 – 2020. Освен задължителните документи по Закона за регионалното развитие, а именно Общински план за развитие, тук огромно значение имат и секторните планови и стратегически документи, но най вече ежегодните инвестиции в подготовка на зрели технически проекти.

В контекста на новите приоритети се изисква да бъде формулирана отделна, гарантираща устойчивото развитие на община Габрово цел, свързана със „зелени“ инвестиции.

Предвид факта, че в следващия програмен период (2014 - 2020), това ще бъде един от основните приоритети, както за ЕС, така и за страната, ще има на разположение голямо по обем публично финансиране за мерки, свързани с енергийната ефективност във всичките й измерения:        

·       сграден фонд, вкл. и мерки, свързани с намаляване на енергийните разходи, нови системи за отопление и дори производство на топло и електроенергия;

·       комунални услуги- пренос на енергия, улично осветление;

·       енергийна ефективност на производствата;

·       други- напр. интелигентни системи за управление на трафика.

Не е без значение и очакваното повишаване на частните инвестиции от страна на бизнеса и домакинствата в тази сфера, като резултат от нарочни проекти (напр. предвидените мерки за саниране на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Регионално развитие”, както и мерките, свързани с енергийна ефективност за предприятията на Оперативна програма „Конкурентноспособност”, фонд Козлодуй, финансовите инструмент на Норвежка програма и Европейско икономическо пространство), така и частни инвестиции, свързани с увеличаване на ефективността на производствата. Очаква се тези нови възможности да привлекат в града милиони левове, както и да доведат до допълнителна предприемаческа активност и повишено потребление.

Отговорностите на Общината в сферата на енергийната ефективност са свързани основно с публичната инфраструктура (публични сгради, комунални дейности), но „зелените политики” ще бъдат сред приоритетите на администрацията, ползвайки всички опосредствани инструменти за въздействие, вкл. и информационни кампании, образование и обучение в сферата на енергийната ефективност. Ще бъде обмислен и специален пакет от стимули за граждани и предприемачи.

Сред основните приоритети в областта на икономическото развитие ще бъде развитието на туризма, както и превръщането на културата в индустрия за общината, което ще допълни икономическия й профил, като един от важните индустриални центрове на България. Важни мерки в това отношение са създаването на специална структура, които ще развива политики в сферата на туризма, както и подобряването на туристическата инфраструктура (основно в районите на  Етъра, Боженци, ЦГЧ, курортен комплекс „Узана”), активния туристически маркетинг и реклама.

Ключови за осигуряване на конкурентна бизнес са следните мерки:

Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура в индустриалните зони (ИЗ) на града:

·       Газификация на ИЗ;

·       Поетапно изграждане на канализация и пътна инфраструктура в ИЗ.

Качествено и ефективно административно обслужване

·       Гарантиране на бързина и акуратност в обслужването;

·       Внедряване на услуги тип „електронно правителство“ и постоянно увеличаване на броя на  електронни услуги.

Предоставяне на актуална и полезна информация за бизнеса, координация:

·       Предоставяне на актуална информация на web страницата на Община Габрово;

·       Създаване на екип за икономически анализи, като част от общинската администрация, подготовката на периодични електронни бюлетини за стопанската конюнктура в общината;

·       Използването на възможностите на Оперативна програма “Конкурентноспособност”, 2. Приоритет “Увеличаване на производителността и ефективността в микро, малки и средни предприятия”, Операция 2: Създаване на положителен образ на предприемачеството чрез демонстративен проект за стартиране на бизнес, Операция 4: Подкрепа за бизнес коопериране (създаване на бизнес мрежи) и изграждане на клъстери;  Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”,

Въвеждане на проактивна политика за привличане на инвестиции в общината

Мерките за привличане на инвеститори ще са насочени не само към привличането на нови инвеститори в града, но и към създаване на предпоставки съществуващите предприятия да разширяват бизнеса си в Габрово и да стартират нови предприемачески инициативи:

·      Активно маркетиране на потенциала на общината, като място за живот и бизнес, основно чрез изграждане на системен образ, разпространяването му и по - активна роля на администрацията, основно в чужбина – партньорски градове, хоризонтални програми на ЕС; финасовия принос на Норвежка програма и Европейско икономическо пространство;

·      Повишаване на качеството на човешките ресурси (чрез активна политика в сферата на училищното образование (особено след засилване на функциите на общината по управление на училищната мрежа и засилване на диалога професионални училища – ТУ  – бизнес - община);

·      Гарантиране на сигурност и обществен ред;

·      Данъчно третиране - създаване на пакет от финансови стимули за бизнеса – освобождаване от такса смет за определен период при нови инвестиции и създаващи заетост.

Насърчаване на стартиращи, малки и средни предприятия (МСП), стимулиране на развитието на технологиите и иновациите

Задържане и развитие на човешките ресурси на територията на общината:

·      Човешките ресурси са ключов фактор за икономическото развитие;

·      Разработване на пакет от мерки за привличане и задържане на работна ръка - “Задържане” на студенти, завършили Техническия университет (ТУ) на базата на сътрудничество с местния бизнес, отпускане на стипендии на студенти за времето на обучението, срещу ангажимент да постъпят на работа в съответната фирма. Важна роля в този процес се отрежда на действащия Кариерен Център към ТУ - Габрово, който трябва да изгради връзките между студентите и местния бизнес.

·      Мерки по “задържане” на млади специалисти от професионалните училища в града на базата на сътрудничество с местния бизнес, отпускане на стипендии на ученици за времето на обучението, срещу ангажимент да постъпят на работа във съответната фирма;

·      Популяризиране на възможностите, които дава ОП РЧР за осигуряване на заетост, придобиване на ключови умения, създаване на малък бизнес и т.н.

·      Развитие и оптимално използване на публично-частните партньорства, като инструмент за устойчиво икономическо развитие на общината.

ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ

Провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната стабилност на Общината, която да гарантира:

•         Финансова стабилност;

•         Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност;

•         Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина;

•         Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране;

•         поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи;

•         привличане на външно финансиране /средства от СФ на ЕС, ФЛАГ, ПЧП/;

•         реинвестиране на приходите от продажба на имущество - капитал  (приватизация);

•         увеличаване на приходите, чрез увеличаване на събираемостта им (вкл. и чрез актуализиране на обема от задължените лица).

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 Основният ангажимент на Общината е да стопанисва и да се грижи за имотите публична общинска собственост, предвид важната им функция за цялото население в Общината.

Във връзка с децентрализацията на управление, когато ангажиментът на държавата намалява, нашият основен приоритет ще е повишаването на собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно управление на частната общинска собственост.

Разпореждането с общинска собственост следва да е насочено не просто към пазарна трансформация на собствеността, а към пряк ангажимент за създаване на по-добра градска среда: обществено строителство, зелени площи, спортни обекти, зони за отдих и т.н.

В изпълнение на основните ни ангажименти е необходимо:

Да създадем и поддържаме в актуално състояние на следните публични онлайн регистри:

·      на общинската собственост /частна и публична/, обвързан с картния материал на ГИС портала на Община Габрово. Дигитализиране и публикуване на всички актуални документи за собственост.

·      на незастроените терени в строителни и извън строителни граници, с техните характеристики, предназначение и статут.

·      на разпоредителните сделки с общинско имущество.

·      на общинските обектите, за които е целесъобразно прилагане на принципите на публично-частно партньорство.

·      на подходящите за концесиониране обекти, с цел провокиране на интерес, преди същинската процедура по Закона за концесиите.

·      на терените за които са предвидени срочни или безсрочни отстъпени вещни права.

Ще пристъпим към анализиране и обозначаване на площадки от поземлени имоти с различна собственост. Последното цели да предизвика интерес от страна на потенциални местни и чужди инвеститори.

Ще изготвим нови задания за разработване на концесионни анализи по отношение на вече обявяваните, но нереализирани концесии. Ще разработим задания за изграждане на многоетажни подземни и надземни паркинги в ЦГЧ, по реда на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.

Ще подобрим условията в пешеходния подлез до музей „Дом на хумора и сатирата“ и ще анализираме на възможността за отдаването му на концесия.

ОБЩИНСКА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

Към настоящия момент Община Габрово осъществява жилищна политика от  позицията на институция “осигуряваща жилища” на социално слаби граждани и многодетни семейства. В изпълнение на тази функция е необходимо следното:

·      Придобиване чрез закупуване на жилища на територията на общината, отговарящи на жилищните нужди на многодетни семейства.

·      Обновяване на общинския жилищен фонд за граждани със социални нужди, чрез реализиране на възмездни отстъпени права за строеж.

·      Създаване на публичен регистър на сградите, в които Общината притежава етажна собственост, с информация за съответните общи части.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Ще разработим  местна нормативна уредба за управление и разпореждане със земеделски земи – общинска собственост, насочена към стимулиране на животновъдството и растениевъдството в региона, чрез диференцирани тарифи според вида дейност. Цел – подобряване стандарта на живот и заетостта на населението на общината.

Изготвяне на публичен онлайн регистър на земеделските земи – общинска собственост /общински поземлен фонд/, за провокиране на интерес от страна на земеделски производители и инвеститори – срока на мандата.

ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА

В контекста на реалните пазарни условия и общоприетите принципи на равнопоставеност се налага преоценка на необходимостта от общински търговски дружества, особено за дейности извън прекия ангажимент за общински комунални услуги.

Ще пристъпим към провеждане на целенасочени действия за подобряване на икономическите показатели, оптимизация на управлението, снижаване на оперативните разходи и засилване на текущия и превантивния контрол върху дейността на общинските дружества и предприятия. Чрез специализираните звена в общинска администрация ще следим и оказваме методическа помощ при провеждане на обществени поръчки в общинските дружествата.

Ще анализираме състоянието и функциите на всяко общинско търговско дружество и с цел оптимизация на разходите и увеличаване на ползите ще предложим преструктуриране на дружества, загубили в голяма степен чисто търговския си характер.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Целесъобразно е да се приватизират дяловете на Община Габрово в „Хлебозавод“ ООД.

Необходима е приватизация на общинско дружество „Спомагателни дейности в социалната сфера“ ЕООД.

ДОХОДИ И ЗАЕТОСТ

Над 30 хил. души е икономически активното население на Община Габрово. Данните за безработицата показват, че без работа са 2012 лица или 6, 67% (по данни към 31.01.2012). Въпреки, че безработицата е по- ниска от средната за страната, осигуряването на заетост и по- високо ниво на доходите е едно от най-сериозните предизвикателства. Предизвикателство, предвид финансово-икономическата криза в Европа и предвид факта, че местната власт има ограничени механизми да влияе пряко на процесите свързани със заетостта.Приоритет за Общината в рамките на мандата, ще бъде запазването на ниските нива на безработица и търсене на възможност за увеличаване на заетостта и доходите.

Като ключови фактори за осигуряването на заетост се разчита на:

·      По- високия обем публични инвестиции, които ще се осъществяват до 2015 г.  Очаква се за периода да бъдат инвестирани (само от Община Габрово) не по- малко от 200 милиона лева в различни видове инфраструктура. Без значение произхода на фирмите изпълнители, това ще генерира нов пазар за местните строителни фирми, както и за доставчици, което е и възможност за осигуряване на допълнителна заетост (основно в сферата на строителството);

·      Привличане на частни инвеститори. Чрез непреки стимули, общината ще насърчава инвеститорите в секторите производство и туризъм, които дават възможност за създаването на по- устойчиви работни места и по- добри доходи;

·      Повишаване на квалификацията на работната сила. Общината ще продължи да подкрепя или пряко да участва, съвместно с професионалните училища, неправителствените организации в проекти финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, свързани с професионално обучение, квалификация и преквалификация;

Огромен потенциал за осигуряване на допълнителна заетост, крият малките и средните предприятия. Въпреки, че политиката в този сектор се провежда основно от централната държавна власт, също би могла да играе активна роля, чрез, добро административно обслужване, съдействие при разширяване на бизнеса или при нови бизнес начинания.

Активната политика в сферата на туризма (описана детайлно в друг раздел), също ще даде резултати свързани доходите и заетостта.

ДЕМОГРАФИЯ

В редица национални документи, демографските проблеми се посочват като едни от най- сериозните в дългосрочен план. Влошаващата се демографска картина предполага редица проблеми пред пенсионната система, конкурентоспособността на икономиката (наличие на достатъчно работна сила), социалната система, както и е заплаха за балансираното регионално развитие на страната.

За съжаление, тези проблеми не подминават и община Габрово. Градът е засегнат от характерните за почти всички български общини от последните 2 десетилетия процеси на намаляване на населението, увеличаване на средната възраст, увеличаване на коефициента на възрастова зависимост.

Известно е, че не съществуват преки инструменти за провеждане на демографска политика. За постигане на по- благоприятно демографско състояние (или в по- песимистичен план за съхраняване на съществуващото) се използват пакет от политики и стимули.

Основните фактори, които влияят на демографското състояние на общината са: раждаемост, смъртност, миграция. Без да се подценяват възможностите на общината, съвместно с държавните институции, както и третия сектор, да влияе за увеличаване на раждаемостта и увеличаване на средната продължителност на живота, основен акцент в усилията ще бъдат намаляване на процесите на загуба на лица в активна трудоспособна възраст, както и търсене на възможности за привличане на граждани от други региони на страната.

Основните фактори за ограничаване на процесите на миграция на лица в активна трудоспособна възраст са:

-         Възможности за реализация, работа и доходи;

-         Сигурност;

-         Привлекателност на градската среда;

-         Възможности за образование;

-         Възможности и услуги за отглеждане на деца;

-         Ниво на здравните, социалните и другите публични услуги;

-         Наличие на достатъчни, като вид и обем услуги в сферата на културата (театър, представления, концерти, кинопрожекции, клубове по интереси);

-         Възможност за спорт и прекарване на свободното време.

От целия текст на програмата стават известни планираните мерки в тези сфери. Като допълнителен, катализиращ фактори могат да се посочат:

·      активна политика в сферата на културата, младежта и спорта. Ще продължи осъществяването на проекти, пряко от общината и в сътрудничество с образователните институции и неправителствените организации;

·      популяризиране на марката „Габрово”.

Основен фактор за привличане на икономическо активно население в Габрово е Техническия университет. Практиката показва, че по редица социални и културни причини младежи от други части на страната, след завършването си остават да живеят и работят в града. Тези тенденции ще се насърчават с всички възможни инструменти.

Уникалната и съхранена природа на общината, също е предпоставка за привличане на граждани от други части на страната, дори и от други страни, не само с цел туризъм, но и за по- траен престой, вкл. и заселване. Тук основните възможности са свързани с население, не обезателно в активна възраст, но със сравнително високи доходи, а основния потенциал са селата от общината. Подобна възможност е в зависимост от икономическите процеси в Европа, както и ще се влияе от политиката на маркетинг на Общината.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска  администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост ще продължи да бъде сред основните приоритети на Община Габрово. Паралелно с това ще продължат усилията за повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността на местната власт.

За постигане на високо качество на административните услуги, сред основните ни приоритети ще бъдат:

·       укрепване на административната структура на общината, непрекъснато повишаване на прозрачността и отчетността в работата, въвеждането на ПЧП и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на местна политика.

·       постигане на ефективност на общинска администрация чрез управление и развитие на човешките ресурси.

·       предоставяне на качествени административни услуги и използването на информационните технологии.

Ръководството на Община Габрово акцентира на определянето, спазването и удовлетворяването на изискванията на гражданите, ползващи предоставяните административни услуги. От особена важност винаги е било определянето на нуждите и очакванията на клиента, превръщането на тези потребности в изисквания, както и изпълнението на тези изисквания, за постигане удовлетворяване на заинтересованите страни /потребители на услуги, партньори, общество/.

Основните принципи които са извеждани и ще продължават да бъдат водещи в дейността на специалистите от звената за административно обслужване са:

·      равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители, в това число и към гражданите в неравностойно положение;

·      открито общуване и осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна и на разбираем език информация;

·      стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите, което изисква непрекъснато взаимодействие и връзка с „бек офиса”;

·      търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са удовлетворени от качеството на предлаганите услуги;

·      съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно обслужване на потребителите;

·      услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни канали.

Община Габрово се ангажира да продължи внедряване на решения от типа  “e-government”, които имат пряк ефект върху ефективността на административното обслужване и удовлетвореността на граждани и бизнес. Развитието на информационните и комуникационните технологии и широкото им навлизане във всички обществени сфери довежда до създаване на възможност за организиране предоставянето на административни услуги по електронен път /електронни административни услуги/ и автоматизиране на административните процеси.

Община Габрово е една от първите Общини в България, която с помощта на реализиран проект по ОПАК притежава разработена и внедрена Географска информационна система (GIS), с която си поставя задачата да подобри качеството на административното обслужване в експертните области: кадастър, устройство на територията и общинска собственост. В рамките на Проекта са разработени и внедрени 7 електронни административни услуги, които могат да бъдат заявявани оn-line на адрес:http://gis.gabrovo.bg/gabrovo/ais/#/Home.

Община Габрово ще продължи да осъществява модерно и ефективно управление със средствата на съвременни информационно-комуникационни технологии, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса по всяко време и на всяко място.

·       Предстои внедряване и предлагане на 20 електронни услуги, проектирани и разработени по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен-централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ .

·       Утвърждаване и привеждане в изпълнение на Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрацията на Община град Габрово.

·       Изграждане на връзка между административната деловодна система на Община Габрово и портала на областна администрация с цел обмен на данни за предоставяните електронни административни услуги.

·       Включване на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Габрово  в електронен обмен на документи, като се предвижда следното:

·       Продължаване дейностите по техническо обезпечаване с компютърни конфигурации  и с  многофункционални печатащи устройства на кметствата и кметските наместничества;

·       Обезпечаване с Интернет на кметствата и кметските наместничества; 

·       Инсталиране на WEB  модул  на деловодната система  ARHIMED  в  кметствата и кметските наместничества и осигуряване на отдалечен достъп до административните услуги предоставяни от Община Габрово

·       Осигуряване достъп от всички кметства  и  кметски  наместничества  до регистрите на  Г Р А О;

·       Активиране на пощенски услуги за  двустранен  пренос  на документи  с Общинска администрация. 

·       Въвеждането на система за обслужване „Единен номер за административни услуги”, представляващ единен централен пункт за свързване между гражданите  и общинската администрация, който би обхванал единен общ телефонен номер, единен електронен пощенски адрес и страница в глобалната мрежа (www), посредством които всеки гражданин или бизнес субект би могъл по прост начин да се свърже с Община Габрово по всички въпроси -  от съобщението за изсипани отпадъци в парка или повреда във водоснабдяването до получаването на разрешение за строеж. Едновременно с това, системата се явява нов инструменти за управление на проблеми и въпроси, касаещи гражданите на територията на общината.

Въвеждане на нови услуги:

·      Внедряване на възможност за подаване на оплаквания, сигнали, жалби в това число и оплаквания от работата на служители на общината;

·      Внедряване на възможност за проверка на статуса на подадени оплаквания, заявления и/или въпроси към общинската администрация;

·      Публикуване на статистическа информация относно подавани оплаквания, заявления и/или въпроси към общинската администрация за определен времеви период;

·      Внедряване на възможност за подаване на сигнали за нарушения;

·      Информация за издадени от общината печатни материали (брошури и други подобни) и евентуална възможност за поръчка за изпращане на адрес на клиента;

·      Разработване и внедряване на интелигентна система за тонално избиране на предварително записана информация (IVR);

·      Изграждане на механизъм за изпращане на отговорите от страна на администрацията до клиентите и по начин, различен от телефонния разговор (e-mail, факс, конвенционална поща);

·      Изграждане на механизъм за предоставяне на информация от страна на администрацията към клиентите чрез обаждания, които могат да са свързани с напомняне за определени задължения, пропуснати дати за плащане или съдържащи искане за явяване в структурите на общината.

·      Създаване на изнесени центрове за услуги и въвеждането на онлайн плащане на данъци и такси;

·      Подобряване ефективността на дейностите по предоставяне на административни услуги и тези свързани с деловодната дейност, чрез предприемане на следните мерки и действия:

·      Преустройство на физическото пространство на Център за информация и услуги на гражданите и преместване на гише “Каса“ до гишетата за подаване на искания за извършване на административни услуги, с оглед удобство на ползвателите на услуги при необходимост от заплащане на такси и цени на услуги.

·      Преустройство на гише „Деловодство“ чрез изграждане на ново работно място, с цел по-бързо и качествено обслужване/ на това гише се наблюдава увеличение на документооборота/.

·      С оглед подобряване на информационната сигурност и опазване на конфиденциалността, целостта и наличността на информацията, включително и тази собственост на клиенти се предвижда предприемане на превантивни мерки, представляващи въвеждане на механизми за контрол и намаляване на риска  -  закупуване на метални шкафове и изграждане на физическа преграда, ограничаваща достъпа на лица до тези работни места, които приемат и съхраняват и подадените оферти по обявени от Община Габрово обществени поръчки.

·      Повишаване компетентността на служителите от ЦИУГ, чрез самообучение и обучение от страна на служителите от специализирана администрация. Изготвяне на график, съгласно който служителите от ЦИУГ в рамките на работното време ще се „командироват“  в специализираните звена, с оглед по-детайлно запознаване със спецификата на извършваните услуги, преписките и създавана документация. Това от своя страна ще доведе до повишаване качеството на информацията, която служителите ща предоставят за съответните услуги и до по-добра информираност на ползвателите, за идентифициране на конкретната услуга от която те се нуждаят, така и за сроковете и необходимите документи, така и необходимите процедури по предоставяне;

·      Провеждане на кампания за популяризиране на предоставяните административни услуги и повишаване информираността на потребителите, чрез въвеждане на Приемна на специализираните звена от бекофиса, които извършват административното обслужване. На принципа на ротация в рамките на 1-2 месеца се определя време и място, на което отделните звена ще дават информация по изваршваните от тях услуги, например: Седмица на техническите услуги;

·      Ресертификация на внедрените системи ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005, и проучване на възможностите за внедряване на система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

·      Повишаване капацитета на общинска администрация чрез изпълнение на дейностите по проект “Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ . Изпълнението на проекта ще започне през 2012г., като той е изцяло насочен към постигане на по-високо ниво на ефективност на  работата на служителите на Община Габрово. Повишеният капацитет за работа, както и създадените предпоставки за привличане и задържане на мотивирани и качествени служители на работа в общинска администрация, ще допринесат за подобряване на организационната култура на служителите и осигуряване по-добро административно обслужване на потребителите.

·      Подобряване на координацията между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури - въвеждане на интегрирани съвременни информационни системи за управление на дейността на администрацията;

·      Внедряване на набор от интелигентни IT системи: за управление на човешки ресурси /гъвкава система, която автоматизира управлението на всички дейности по планиране, наемане, организация, оценяване, развитие, заплащане и комуникации на човешките ресурси/; за управление на проекти /възможности за цялостно планиране, контрол и отчитане на проекти и портфолио от проекти/; за управление на договори /позволява ефективно обвързване на изпълнението на проектите със сключените договори за целите на мониторинга и управлението/; за управление на целия жизнен цикъл на обществени поръчки

·      Въвеждане на Система за управление на знанията в съответствие със специфичните организационни нужди /ИТ платформа/ - гъвкава работна среда, където служителите могат да използват новото знание и да намерят информация, качена в системата от други потребители. По този начин ще се създаде възможност, от една страна, служителите по-добре да извършват и управляват комплексните процеси и задачи, като създават и подпомагат постоянното им подобряване или промяна, което от своя страна ще подобри качеството на предлаганите от Община Габрово услуги. Системата за управление на знанията, също така ще е съвместима със системата за електронна поща на администрацията, деловодната системата, други бази данни и друга критична информация, и ще предоставя достъп до тях в един единствен интранет или екстранет прозорец. В същото време ще има възможност за достъп и комуникация с останалите служители, за да подпомага споделянето на знания, и да дава обратна връзка от граждани при публични дискусии. Системата ще подобри ефективността при взимането на решения и ще пести време.

·      Изграждане на нови и модернизиране на съществуващите архивни помещения, чрез система от подвижни стелажни структури. Създаване на електронен архив на документите на Община Габрово Внедряване на софтуери за управление на процесите свързани с архивните единици, осигуряващи възможност за връзка между електронен документ и физически оригинал,  както и достъп до цифровизираните документи.

По отношение на общинска администрация:

·      Оптимизиране на структурата на общинската администрация, с оглед работата й да бъде съобразена с всички нужди на гражданите и да е максимално ефективна при провеждането на планираните политики, както и съобразно новата нормативна уредба и административната реформа;

·      Въвеждане на проектна и матрична организация в звената, където е приложимо /по подобие на звено за управление на интегриран проект за водния цикъл на гр Габрово/;

·      Привличане на качествени специалисти в общинската администрация, включително и чрез използване на всички възможни механизми за осигуряване на допълнително заплащане;

·      Пълноценно използване на капацитета на вече съществуващите служители и подобряване на управлението на човешките ресурси чрез повишаване на квалификацията на служителите;

·      Подобряване на качеството на човешките ресурси в общинската администрация (чрез тематични обучения по модела LLL), използване на възможностите на Оперативна програма  “Административен капацитет”;

·      Прилагането на Единната методология за функционален анализ и идентифициране на проблемните области; планиране и предприемане на мерки, включително предложения за необходими промени в нормативната уредба и устройствените правилници, за преразпределяне на функциите и дейностите – с цел избягване на дублиране, обединяване на структури, прехвърляне на дейности; разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението и др. свързани дейности / подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” ОПАК/

·      Използване на възможностите по ОП „Административен капацитет“ за създаване на качествено и модерно административно обслужване;

·      Поддържане на високо ниво на прозрачност в действията на общинската администрация чрез информиране за решенията и действията на общинската администрация в “реално време”- основно чрез Интернет страницата на Общината, чрез местните и регионално медии, брошури и др.

Общинският инспекторат ще продължи да изпълнява своите функции, основно насочени за:

·      Контрол по изпълнение на поръчки и услуги, възложени от страна на Общината, включително и услуги изпълнявани от общински фирми и предприятия;

·      Контрол по изпълнение на наредбите на Общински съвет Габрово и национални и нормативни уредби в направленията Околна среда, чистота и икономически дейности;

·      Охрана на общинска собственост и общински мероприятия;

·      Охрана на обществения ред и сигурността (съвместно с РДВР Габрово).

ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Многопластовата проблематика на отделните секторни направления налага използването на интегриран подход при решаването на отделни проблеми в инфраструктурата. Интегрираният подход е възможен, когато за решаването на даден проблем се пристъпва след подробен анализ на наличната и свързана с обекта информация. Големият обем на тази информация и променливият характер на човешкия фактор налагат необходимостта от използване на информационни системи за съхраняване, възпроизвеждане и когато е възможно - анализ. Използвайки внедрената в Община Габрово географско-информационна система (GIS), ще се:

·      поддържат и развиват знанията и разпределението на отговорностите на персонала на общинска администрация  за използването и развитието на системата;

·      обезпечат административните процеси, които гарантират поддържането на данните за кадастъра и устройството на територията в актуален вид чрез подобряване и автоматизиране на получаването на географска и/или ститистическа информация от институциите, отговорни за създаването и поддържането й вкл. интеграцията с други външни геопространствени системи;

·      въведат промени във вътрешните процеси като неразделна част от изпълнението на услуги с цел поддържане в актуален вид на плановата основа при частични изменения на устройствните планове;

·      създадат тематични слоеве, отразяващи географското разпределение на социалните, демографските и други качествени характеристики в пространството, както и отношението им към състоянието на инфраструктурата, устройствените перспективи и инвестиционната готовност;

·      създаде многостранен модел на партньорство с експлоатационните дружества, развиващи дейност на територията на общината с цел създаване и поддържане в актуален вид спецализирани карти на съществуващата подземна ифраструктура, както и планирането на нейното развитие;

·      увеличат програмните средствата в употреба за дистанционно комуникиране на проблеми и координация при решаването;

·      увеличи степента на интеграция с други информационни системи, присъстващи в ИКТ инфраструктурата на Община Габрово;

·      създадат и поддържат в актуален вид слоеве с динамична информация за събития, търговски обекти, забележителности и др., които да подпомагат посетителите и да обезпечават маркетиговото позициониране на дестинацията Габрово;

·      изготвят нови и поддържат в актуален вид специализиран слой  и където е приложимо - публичен регистър към него с елементите на социалната, образователната, транспортната, инженерната, култураната и др. инфраструктура, като поддържането на регистъра ще бъде разпределен между звената в администрацията, отговарящи за съответната сфера;

·      изпозлва системата като източник на информация и когато е възможно ще се предвижда развитието й при планирането на проектни инициативи;

·      въведат комплексни услуги с ведомства, с които е установена директна връзка за обмен на информация.

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Предвид състоянието на подробните устройствени планове (като съдържание) е необходмо да се актуализира действащата планова основа на т.нар. „ЦГЧ-юг”, на няколко квартала (сред които Войново, Славовци, Кряковци) и на няколко села на територията на общината, където плановете са почти унищожени или съдържанието не отговаря на съвременните нужди на самите населени места. Докато за градската територия актуализацията на ПУП е вече обезпечена с актуална кадастралана основа (влязла в сила Кадастрална карта), то за селата, северно от гр. Габрово, поради липсата на Кадастралана карта, процесът по създаване на нова планова основа е възпрепятстван. Тревожен е фактът, че през последните години АГКК не отделя средства за разширяване обхвата на кадастраланите и специализирани карти.

Поради тези обстоятелства постоянен стремеж през периода ще бъде да настояваме пред АГКК да разширят обхвата на покритие от кадастрална карта на територията на общината. Със средства на Община Габрово, върху територията, покрита с кадастрална карта, ще бъде възложено изработване на нови или актуализация на съществуващи подробни устройствени планове с площ не по-малка от 70ха.

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР)

Ключова роля по време на мандата ще има процесът по интегрирано планиране за градско възстановяване и развитие, по време на който ще се идентифицират комплексни проекти, за които Община Габрово ще може да получи финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС през следващия програмен период 2014-2020. В тази връзка, сериозно внимание ще бъде отделено на изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), който се изпълнява по проект, финансиран от ОПРР. Очакваните резултати и продукти от изпълнението на проекта ще бъдат:

·      Актуален целеви и проблемен анализ, включващ тенденциите в социално-икономически и екологичен план, както и по отношение на осигуреността на територията с действащите устройствени планове, вкл. резюме на анализа;

·      Формулирана и одобрена визия за развитие на гр. Габрово до 2020 г.;

·      Определени и предложени за одобрение от ОбС Габрово и от УО на ОПРР три зони за въздействие, от които поне една с преобладаващ социален характер;

·      Актуална устройствена планова основа на ниво ПУП в обхвата на зоните;

·      Стратегическа част на ИПГВР;

·      Бизнес-план, бюджет, програма за реализация във всяка от зоните за въздействие и списък от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР;

·      Планове за действие в определените зони за въздействие, съобразно технологичната целесъобразност, разполагаемите ресурси и очаквания социален и икономически ефект;

·      Предпроектни проучвания на проекти, включени в ИПГВР;

·      Становища на компетентните органи по ЗООС и ЗБР/изработена(и) екологична(и) оценка(и) и оценка(и) за съвместимост на ИПГВР и ПУП (ако е приложимо).

·      Предложен за одобрение от ОбС Габрово и от УО на ОПРР проект за ИПГВР със стратегическа и приложна части, включващ конкретни мерки, дейности и проекти в обхвата на зоните за въздействие;

·      Идентифицирани сфери и партньори за ПЧП;

Наред с гореизброеното, изпълнението на проекта ще определи и механизма за управление на ИПГВР и ще синхронизира доколкото е възможно действащите и в процес на актуализация планови документи, оказващи влияние върху развитието на територията на гр. Габрово и в частност на определените зони за въздействие за постигане на синергиен ефект. Не без значение е осигуряването на обществена подкрепа за изпълнение на инициативите/предвижданията на ИПГВР.

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

Околната среда е един от най - ценните активи, който следва да бъде грижливо защитаван и опазван с оглед бъдещите ползи от него. За да запазим природните ресурси и подобрим екологичното състояние, следва да осигурим устойчиво развитие не само от социално - икономическа, но и от екологична гледна точка.

Подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура е сред основните стратегически цели на Община Габрово. Реализирането на тази цел ще доведе до подобряване качеството на живот на населението на общината и оттам до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Икономическите системи, създадени от хората, към които принадлежи и екологичната инфраструктура, са устойчиви единствено, когато са издигнати в ранг политики, функционират в дългосрочен хоризонт и гарантират обслужването на бъдещите поколения.

Именно чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура, свързана с опазване на околната среда, Община Габрово ще създаде своята добавена стойност в процеса на изпълнение на стратегическата визия на националните политики към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна и достъпна държава - членка на ЕС, с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.

Това налага необходимостта от предприемането на мащабни инвестиционни мерки през следващите четири години в сектор околна среда.

При изпълнение на своята екологична политика Община Габрово се ръководи от действащата институционална рамка, която задава основните приоритети и механизми за въздействие върху целевия сектор. Основно място заемат ключови стратегически документи, сред които:

Европейското и националното законодателство в сектор околна среда – директивите на ЕС и нормативната уредба на Р България, транспонираща и хармонизираща съдържащите се в тях принципи и предписания с цел отразяване на поетите от страната ни ангажиментите в областта на околната среда.

Националната стратегическа референтна рамка - система от програмни инструменти, която определя приоритетите на политиката и описва ролята на европейските фондове в подкрепа на по-широката стратегия за развитие на България.

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013” - основният финансов инструмент за реализиране на екологичната политика на Община Габрово, който се основава на целите и приоритетите на екологичната политика на ЕС като цяло, а именно:

-         Принос за здравословна околна среда;

-         Подобрено качеството на живот на населението и повишено качеството на услугите;

-         Развита екологична инфраструктура с цел постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на околната среда.

Общински план за развитие на Община Габрово – стратегическият документ на местно равнище, който предвижда подобряването на инфраструктурата като интегрирана част от цялостното устойчиво развитие на общината – Приоритет 2: Осъвременена градоустройствена основа на населените места; модернизирана инфраструктура и сграден фонд; газификация; осъвременена система за управление на отпадъците.

Програма за опазване на околната среда на територията на община Габрово 2007 – 2015 – рамков документ, приет с Решение №238/30.08.2007 г. (на  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда) от Общински съвет Габрово и утвърден от РИОСВ – Велико Търново като израз на дългосрочната стратегическа цел на Община Габрово, насочена към подобряване качеството на живот на населението в общината чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура.

На практика, с този програмен документ се извършва поетапно, но последователно и стриктно привеждане в изпълнение на новата Национална политика по отношение на “опазване на околната среда” (в направленията: води; въздух; почви и отпадъци; биоразнообразие и защитени зони, и управленски екологични политики), свеждайки я до едно по-ограничено, локално ниво, каквото е Община Габрово.

Програмата за опазване на околната среда е съобразена с “Габровския общински план за развитие, с период на действие: 2005 – 2013 г.” Тя е рамков документ, в който “Програмата за интегрирано управление на отпадъците, с период: I.2006 – XII.2013г.”, Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Регионалното сдружение на общините Габрово и Трявна за периода: 2011-2015г.”.

ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие, е основен финансов инструмент за реализация на политиката на Община Габрово в сектор околна среда за периода 2012 – 2015 г. и по-конкретно в сектор води и отпадъци.

В сектор води

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

Община Габрово ще изпълни реално договорени инвестиции на стойност над 100 млн. лева в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово, които ще бъдат вложени в модерни пречиствателни станции, ремонт на 5 помпени станции и изграждане на 1 нова, подмяна на 75, 6 км. водопроводна мрежа, подмяна на 21.6 км. канализационна мрежа, изграждане на 18, 5 км. нова канализация. Тази мащабна инвестиция в пълния цикъл по пътя на водата съдържа сериозни проектни индикатори, сред които основните са намаляване на водните загуби във водоразпределителната мрежа – от 79% преди проект до 39% след проект; намаляване на инфилтрацията в канализационната система – от 85% преди проект до 12% след проект; Увеличаване на свързаността към канализационната система – от 79% свързаност на битови абонати преди проект до 96% свързаност на битови абонати след проект чрез изграждане на канализация, отвеждане и пречистване в градската градска пречиствателна станция /ПСОВ/ на отпадъчните води, генерирани от райони с население 12 000 жители; натоварване (замърсеност на отпадъчните води) на агломерацията – капацитет на пречистване на ПСОВ след проект – 99 780 еквивалент жители;  степен на пречистване на отпадъчните води на изход градска пречиствателна станция - тъй като съществуващата ПСОВ е проектирана, без да предвижда отстраняване на азот и фосфор, след реконструкция се предвижда третично пречистване съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО на ЕС.

Предвид на това, че състоянието на по - голямата част от уличните настилки в града е изключително лошо, а по част от улиците по проекта се предвижда изграждането на два и повече провода успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, при реализиране на подземната инфраструктура, Община Габрово е предвидила допълнителни собствени инвестиции по възстановяване на улични настилки в тяхната цялост. За тази цел е извършен детайлен анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи улица по улица, отчитайки конкретните специфики. Този подход предполага цялостно асфалтиране на улици, възстановяване на бордюрите и тротоарните настилки, разрушени от сградни отклонения. Размерът и обхватът на тези възстановителни дейности варира според спецификата на всеки един конкретен случай, като най-често се предвижда възстановяване на улицата в първоначален вид и геометрия.

Изпълнението на проекта ще доведе до оптимизиране и постигане на цялостна ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата. В продължение на няколко години ще се реализира една цялостна екологична политика в сектор води. За този период ще се инвестира пряко във високо – ефективни и надеждни съоръжения, оптимизирани услуги за абонатите, подобрени жизнени условия и нова естетика на градската среда, заетост на експлоатационния персонал при качествено нови работни условия, възможност за оператора да генерира достатъчно собствени средства за бъдещи инвестиции и не на последно място - устойчиво управление на ограничения воден ресурс. В допълнение, съчетаването на инвестиции в подземната ВиК инфраструктура с пълното асфалтиране на улици осигурява един синергиен ефект с висока добавена стойност.

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово - интегрирана инвестиционна програма по целия цикъл на водата - пречистване и снабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода, чрез интегрирани мерки във ВиК инфраструктурата на обща стойност 123, 5 млн. лева, изпълнена за периода 2012 0 2015 г.

Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води

Ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова помпена станция

Рехабилитация и подобряване на водоснабдителна система – 76 км

Разширяване на канализационна мрежа – 18,5 км

Рехабилитация на канализационна мрежа – 21,6 км

Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА КВ. БОРОВО, ВЕЛЧЕВЦИ, СЛАВОВЦИ, ГАЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, РУСЕВЦИ И ВОЙНОВО НА ГР. ГАБРОВО

Въпреки, че с тази голяма инвестиция ВиК инфраструктурата на гр. Габрово ще бъде подобрена значително, извън нейния обхват остават известен брой квартали на града, сред които квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци,Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово. За тези седем квартала Община Габрово подготви проектно предложение на стойност близо 39 млн. лева, което ще бъде представено за финансиране по Оперативна програма Околна среда и при неговото одобрение, ще бъде реализирано  в периода 2012 - 2015 г.

В сектор отпадъци

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ГАБРОВО

Община Габрово ще насочи инвестиции на стойност над 35 млн. лева за изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Проектът е с хоризонт 2012 – 2015 г. и предвижда реконструкция и модернизация на съществуващото общинско депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна, както и изграждането на нова клетка за ТБО, и съоръжение за централизирано компостиране на биоразградимите отпадъци, генерирани на територията на целевия регион.

В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в управлението на отпадъците в целевия регион. От една страна, той допринася за намаляване на количеството отпадъци, предназначени за депониране, а от друга, интервенцията се основава на йерархията за управление на отпадъците : предотвратяване (нови за региона мерки насочени към подобряване на организацията по разделяне, събиране и транспортиране на отпадъците, прилагане на принципа „замърсителят плаща” и др.), оползотворяване (мерки за насърчаване на домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци), и окончателно обезвреждане (изграждане на регионално депо, съответстващо на нормативите). Избраното технологично решение отчита особеностите на целевия регион и социалната поносимост на инвестицията.

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово

Изграждане на стопански двор

Изграждане на площадка за открито компостиране

Изграждане на площадка за сепариране на отпадъци

Инсталация на модулна пречиствателна станция

Инсталация на съоръжение за обезвреждане на депонирания газ

Поставяне на ограда

Изграждане на зелен пояс

Изграждане на мониторингови сондажи

Изграждане на площадкови ВиК мрежа

Площадково електрозахранване

Изграждане на експлоатационни и контролни пътища

Изграждане на външно водоснабдяване

Външно електроснабдяване

Реконструкция на клетката за депониране

Необходимо е да се осигури засилване на контрола от страна на Общината, самостоятелно и в партньорство с другите компетентни институции, за запазване чистотата на територията на града и селата и за опазване на изградените зелени площи. С оглед на гореизложеното и в изпълнение на условията на влезлия в сила нов Закон за управление на отпадъците (от 01.01.2012 г.) предстои изготвянето, приемането и привеждането в изпълнение до края на 2012 г. на нова общинска Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Габрово, с която изцяло да се транспонират от национално на местно общинско ниво - новите изисквания и условия свързани с управлението на специфични отпадъчни потоци, които се образуват от жизнената и стопанска дейност на населението, като: излезли от употреба автомобилни гуми, електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни отпадъци (в т.ч. различни видове мебели) и опасни отпадъци образувани от бита (като лекарства с изтекъл срок на годност и др. продукти на битовата химия).

През 2012 г. предстои въвеждане на нова услуга, която ще се предоставя безплатно за населението на Община Габрово, свързна с разделно събиране на излезли от употреба автомобилни гуми - в изпълнение разпоредбите на влязлата в сила от 01.01.2011 г. на национално ниво Наредба за управление на отпадъците от гуми и съгласно разпоредбите на влезлия в сила от 01.01.2012 г. нов Закон за управление на отпадъците

В контекста на планираната за финансиране и изграждане по ос 2 на ОП “Околна среда” нова Регионална ситема за управление на отпадъците на територията на Общините Габрово и Трявна се предвижда въвеждането (до началото на 2015 г.) на нов тип система за разделно събиране и транспортиране на битовите отпадъци образувани от бита и индустрията, в резултат на което досегашните контейнери предназначени за събиране на смесени  битови отпадъци ще бъдат заменени повсеместно на територията на двете общини от двойка контейнери за  разделно събиране на т.н. “сухи рециклируеми отпадъци от опаковки” и “мокри компостируеми биоразградими отпадъци” от общия поток на образуваните битови отпадъци. Изключение от това правило се предвижда само за по-отдалечените Габровски  и Тревненски села с по-малък брой жители, в които е планирано въвеждането на пилотни системи за домашно компостиране, като алтернатива на контейнерите, предназначени за събиране на “мокри  компостируеми биоразградими битови отпадъци), с цел намаляване на транспортните разходи до депо и задържане размера на промилите от такса “битови отпадъци” в по-приемливи и поносими граници за населението от тези селища;

Поетапно разширяване обхвата и подобряване качеството на стартиралата в гр.Габрово (през 2006г.) общинска система за организирано разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и увеличаване производителността и ефективността на работа на сепариращата инсталация, разположена на територията на настоящото общинско и бъдещо регионално депо за неопасни отпадъци.

Създаване и въвеждане на нова система за контрол, мониторинг и отчетност на количествата, морфологичния състав и показателите на отделните видове отпадъци, съгласно постановените условия на (влязлото в сила от 09.12.2011 г.) Комплексно разрешително за изграждането и пускането в експлоатация на бъдещата нова Регионална система за първична обработка и крайно обезвреждане на неопасните отпадъци образувани от Общините: Габрово и Трявна.

Проучване на добри практики и направа на задълбочени социално-икономически и финансови анализи, с цел изготвянето на нова методика (основа), по която да се формира размерът на потребителската такса “битови отпадъци” според генерираното количество отпадъци. 

Прилагане на ефективен контрол върху работата на фирмата изпълнител по събиране и транспортиране до депо на битовите отпадъци, с оглед поддържане на чистотата около контейнерните площадки.

Осъществяване на контрол върху техническото изпълнение и ефективността на организираната от Организацията по оползотворяване (ООп) система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата (в т.ч. на хартия, стъкло, метали и пластмаса) на територията на Община Габрово.

Осъществяване на контрол върху техн. изпълнение и ефективността на организираната от ООп система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на територията на Община Габрово и системно информиране на обществеността за възможностите които предлага самата система, съгласно Наредбата за третиране и транспортиране на НУБА;

осъществяване на контрол върху техн. изпълнение и ефективността на организираната от ООп система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано от домакинствата на територията на Община Габрово и информиране на обществеността за възможности-те които предлага самата система, съгласно Наредбата за третиране и транспортиране на ИУЕЕО;

Проучване възможностите и потребностите от организирането и прилагането на система за събиране и временно съхранение на излезли от употреба МПС-ва, с цел предаването им на организации по оползотворяване (ООп), съгласно Наредбата за третиране и транспортиране на излезли от употреба МПС-ва;

Проучване възможностите и добрите практики (наши и чужди) по отношение организирането и внедряването на общински системи за разделно събиране, оползотворяване и/или обезвреждане на строителни отпадъци и на опасни отпадъци образувани от домакинствата (като бои, лакове, лекарства и др. с изтекъл срок на годност), с оглед предстоящото приемане на специализирана подзаконова нормативна уредба към Законът за управление на отпадъците, която се очаква да делегира допълнителни отговорности на Общините;

Въвеждане на съвременни технологии за снегопочистване в града и селата, способни да отговорят на различна по вид метеорологична обстановка от една страна, а от друга създаване и комуникиране с гражданите правила за поведение, гарантиращи качественото и навременно снегопочистване при възникване на разлини метеорологични ситуации;

Превантивни действия по премахване на възникващи нови замърсявания и на нерегламентирани микросметища чрез позитивни кампании и контрол върху изпълнението на изискванията на наредбите приети от Общински съвет Габрово;

Привеждане в изпълнение на „План за поетапна техническа и биологична рекултивация” на експлоатираният (до края на 2014 г.) стар участък (в размер на 34 дка) от клетката за депониране на Габровското общинско депо, в периодът на пускане в експлоатация на новият свободен регионален участък от нея, в който се предвижда наземно депониране само на първично третирани и останали негодни за рециклиране, компостиране и/или оползотворяване остатъчни отпадъци (получени на „изход” инсталация за сепариране и инсталация за компостиране).

Провеждане на разяснителни кампании сред широката общественост и подрастващата младеж относно ползите от разделното събиране на рециклируеми отпадъци и на биоразградими отпадъци, и за възможностите които предлагат системите за домашно и за централизирано площадково компостиране;

Организиране и провеждане на инициативи свързани с дати от международния екологичен календар – местни и национални (като 22 април – Ден на земята, Седмица на гората, 5 юни- Ден на околната среда, 22 септемви -   Европейски ден без автомобили и др.), насочени към опазване на околната среда и управление на отпадъците.

Създаване и поддържане на публичен “Регистър на озелените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на Общината”, в изпълнение на условията на ЗУТ, на приетата на национално ниво “Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност” и на приетата на местно общинско ниво “Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Габрово”, който Регистър се предвижда да бъде достъпен на Интернет страницата на Общината. В регистъра в реално време ще се отразяват всички конкретни обекти и техният статут. Гражданите ще могат да следят дали има промяна в състоянието на всеки от обектите. Регистъра ще е свързан с ГИС системата и ще може да онагледява местоположението на всеки един от компонентите на зелената система

Възвръщане рекреационните здравно-профилактични и естетични функции на професионално изградените зелени площи в габровските населени места, подобряване на тяхното общо състояние и въвеждането на организирана общинска система за непрекъснатата им поддръжка;

Въвеждане поетапно специализирано оформяне и поддържане на короните на стари многогодишни дърветата, с цел избягване на аварийни ситуации.

ГРАДОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЛИЧНА МРЕЖА

Уличната мрежа на територията на общината е 470 км., от които 189 км. в града и 281 км. в селата. Изграждането, ремонта и текущата поддръжка на уличната мрежа се финансират от Община Габрово.

Значителна част от уличните и тротоарните настилки в града все още не отговарят на желанията на гражданите и на стандартите за безопасност и качество, все още има и неизградени улици. Някои улици в кварталите са без износващ пласт и без тротоарни настилки. Всяка година Общината работи на различни приоритетни обекти, с оглед натовареност, възможност за обслужване на сметосъбираща и снегопочистваща техника, общински транспорт, население и др. В голяма част от кварталите на града липсва канализация или съществуващата е силно компрометирана. Нерешено е отводняването в много от високите части. Нужни са значителни финансови средства, които надхвърлят годишните бюджетни възможности на Община Габрово. Предвид предстоящото изграждане на Интегрирания проект за воден цикъл на град Габрово и предвидената в него подмяна на ВиК мрежата на голяма част от улиците на града, не е оправдано извършването на основни ремонти преди  рехабилитация на включените в проекта участъци.

Необходимо е да продължи изпълнението на мерките свързани, както с основен ремонт на улиците, така и тези свързани с текущ ремонт.

Ще продължат да се насочват инвестиции към изграждане на нови улици, както и изграждане на нови пътни връзки в ЦГЧ, с оглед подобряване организацията на движението, като за целта основно ще се разчита на външен финансов ресурс. /ОП Регионално развитие и ОП Околна среда/.

Ще продължат усилията за съхраняване на изградената улична мрежа като за целта ще се поддържа система за регистриране и контрол по възстановяване на настилките, след аварийни или други ремонти от различни експлоатационни дружества (ВиК, Еон, ТЕЦ, БТК и др.), както и присъединяване към съществуващата инфраструктура на нови инвеститори.

Комбинирайки собствени средства и финансиране от страна Агенция „Пътна инфраструктура” през периода ще бъдат реализирани инвестиции в подобряване на улични участъци, съвпадащи с републикански пътища:

Ремонт на път III-5006 /бул. Трети март и                    Н. Вапцаров/ с дължина 2,2 км

Споразумение за съвместно финансиране от 11.11.2010.

Пълна проектна готовност.

Изпълнение – 2012 г.

Ремонт на път III-4406 /ул. Ем. Манолов, ул. Чардафон, ул. Н. Войновски/ с дължина 5 км

/след изпълнение на дейностите по Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Габрово и Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово/

Споразумение за съвместно финансиране от 11.11.2010.

Ще бъде доведено до пълна проектна готовност през 2012 г.

 Изпълнение – 2013-2014г.

Реконструкция на кръстовище Консултативна поликлиника

/след изпълнение на дейностите по Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Габрово/

Предмет на бъдещо споразумение. Пълна проектна готовност

Изпълнение – 2013г.

Реконструкция на ул. Коста Евтимов /част от път III-552/

Ремонт на бул. Столетов /път III-552/

Обща дължина 1,63 км.

/след изпълнение на дейностите по Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Габрово/

Споразумение за съвместно финансиране от 2.08.2010 г.

Пълна проектна готовност с небходимост от актуализация.

Изпълнение – 2013-2014 г.

Реконструкция с разширение на ул. Стефан Караджа, съвпадаща с път II-44 /от Пилона до бензиностанция Петрол/

/след изпълнение на дейностите по Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово в този участък/

Предмет на бъдещо споразумение.

Пълна проектна готовност.

Изпълнение – 2014-2015г.

УЛИЦИ В СЕЛАТА

Улиците в селата също са много компрометирани, някои от тях без износващ пласт, има и неизградени такива. Приоритетно ще се работи по най-лошите участъци, като се насипват и изкърпват съществуващите настилки.

Ще продължи да се работи за поетапно подобряване на уличната мрежа в селата и изпълнение на различни благоустройствени мероприятия (изсичане на растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, преснемане на банкети, изкърпване и преасфалтиране на настилки).

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Общинската пътна мрежа е 289 км. Изграждането, ремонта и  поддръжката й се извършват от Община Габрово със средства на републиканския бюджет (като целева субсидия). В последните няколко години поетапно беше подобрено състоянието на общинската пътна мрежа. И през настоящият мандат ще продължи да се работи по различни участъци на база анализ на състоянието и обслужваното население. Основните видове дейности: изсичане на растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, преснемане на банкети, изкърпване и преасфалтиране на настилки.

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

През 2010 г. Община Габрово проведе конкурс за „Архитектурно-художествено и благоустройствено оформление на административния център на Габрово”. Целта на конкурса беше намиране на подходящо архитектурно решение за осъвременяване на административния център на Габрово посредством:

·      подобряване на градската среда,

·      изграждане на връзка между историческите дадености и въвеждане на нови съвременни архитектурни,

·      художествени и благоустройствени елементи.

Наградени бяха 3 проекта, които дават решения за подобряване на това ключово за града пространство. Идейните проекти са съобразени с околната градоустройствена среда, с представителния характер на пространството, с наличните недвижими паметници на културата и техния статут и с прилежащия градски парк. Едно от условията на проведения конкурс е осигуряване на  възможност за поетапна реализация. През настоящият период ще се търсят възможности за осигуряване на пълна техническа готовност на ключови компоненти от избраните идейни проекти и търсене на финансов ресурс за изпълнението им /ОП Регионално развитие; изпълнение на интегрирани проекти през следващия програмен период 2014-2020 и др.).

За подобряване облика на ЦГР и широк център ще се работи за реализиране на инвестиции чрез:

·      Благоустрояване с оценка на възможността за преместване на Централен градски пазар;

·      Благоустрояване на VI-ти участък /след изпълнение на дейностите по Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Габрово /, включващо:

-         Направа на калдаръмена настилка, отвдняване и улично осветление по ул. Н. Палаузов и ил. Опълченска;

-         Реконструкция, включваща направа на пътна настилка, тротоари, улично осветление и отводняване на ул. Калоян;

-         Реконструкция, включваща направа на пътна настилка, тротоари, улично осветление и отводняване на ул. Марин Дринов и напречни връзки, участъци от ул. Хан Крум и ул. П. Славейков;

·      Реконструкция ул. С. Врачански с оформяне на изглени площадки и места за паркиране

·      Реконструкция на възлови кръстовища с въвеждане на кръгова организация на движение при Консултативна поликлиника и при Шиваров мост.

·      Крайречна улица Дунав с мост над р. Янтра и спортна площадка;

·      Ремонт на Бул. Трети март, бул. Н. Вапцаров и ул. Никола Войновски, ул. Чардафон и ул. Н. Войновски /По споразумение за съвместно финансиране на деностите с АПИ /

·      Изграждане на места за отдих и забавления и спорт на открито на млади хора и деца /парк Маркотея допълнително благоустрояване на парк „К. Обов”/. Използвайки устойчив модел за ПЧП, в парк Маркотея ще бъдат бъдат разположени атракции на открито, като се оформят специализирани кътове за практикуване на различни спортове – скейтборд, колоездене, гребане и др.

·      Изграждане на паркинги в ЦГЧ, вкл. след изследване на техническите ограничения, устновяване на обема на инвестицията и подходящия модел за реализиране – с подземни паркоместа;

·      Продължаване на благоустройствените мероприятия в ЦГЧ и кварталите, които дават възможност за обособяване на зелени площи, детски и спортни площадки, благоустрояване на междублокови пространства с оглед подобряване на физическата среда и превенция на риска, /Собствен ресурс и ресурс от Оперативна програма “Регионално развитие”, Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска/.

Подобряване на междублоковите пространства

·      Изграждане/възстановяване на детски и спортни площадки, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

·      Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на детски площадки и други съоръжения. Общината ще предоставя финансова или материална помощ  (строителни материали, съоръжения - люлки, катерушки и др.) за подобряване на пространството. Чрез стимулиране на участието на хората, които пряко ще ползват подобренията не само ще се постигне по-висока ефективност на използване на средствата, но и по-висока обществена съпричастност, по-сериозна поддръжка, и по-сериозно участие при опазването;

·      Осветяване на паркове и детски площадки. Не само с цел повишаване на пригодността им за ползване от гражданите и естетическия им вид, но и като фактор за опазване на изградените вече съоръжения;

·      Изпълнение на превантивни мерки за опазване и съхранение на градската среда, посредством поетапно въвеждане на интегрирана система за видео-наблюдение (спазване на принципа: инсталиране на камери за видео-наблюдение в зони, в които се изпълняват интегрирани мерки за благоустрояване на ЦГЧ и кварталите);

·      Отдаване на терени под наем, за изграждане на спортни съоръжения и атракциони в междублоковите пространства;

·      Използване на всички възможности за подобряване на жилищните квартали чрез Оперативна програма “Регионално развитие”, Операция 1.2. Жилищна политика; стартиране на инициативи и преговори със сдруженията на собствениците за мащабно саниране на ниво сграда на базата на инвестиции от страна на живеещите; сътрудничество с кредитни институции за осигуряване на максимално изгодни условия за получаване на кредити.

·      Ускорено изграждане на газоразпределителна мрежа в града.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Община Габрово продължава да реализира редица пилотни проекти в сферата на енергийната ефективност, с което демонстрира своята ангажираност за провеждане на активна политика в тази сфера. Съвремените норми в строителството, икономическата конюнктура и нормативаната база налагат нови стандарти и предизвикателства, които следва да намерят отражение в конкретни инициативи на местната власт с оглед повишаване на енергийната ефективност във всички сфери - изготвяне на стратегия и план за действие за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост чрез използване на алтернативни и/или възобновяеми източници на енергия (обвързаност с ИПГВР и от други програмни документи от местни и национално значение - Националната стратегия за енергийна ефективност, Националната жилищна стратегия, Закон за енергийна ефективност).

За подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление ще се разчита на подмяна на мощности без влошаване на качеството на осветяване и въвеждане на гъвкави/икономични режими на работа в отделни участъци. Посредством привличане на външен ресурс ще се търси възможност за изпълнение на мониторинг на състоянието и потреблението, което ще доведе до превантивни действия при отстраняване на проблеми и установяване на преразход. Наред с това следва да се пристъпи към осигуряване прозрачност на потреблението и оперативна самостоятелност (без да има нужда от оперативна намеса на служители на енергоразпределителното дружество) по поддръжката на системата, изнасяне на таблата и автоматиката за управление на уличното осветление. В реализирането на дистанционото измерване и мониторинг на потреблението ще се води активен диалог с енергоразпределителното дружество, като ще се търси периметър от съвместни дейности с цел постигане на икономическа целесъобразност на инвестицията.

През предходния мандат бяха изпълнени комплексни мерки за постигане на енергийна ефективност в редица сгради от социалната и културната инфраструктура. В момента се изпълнява проект по ОП Регионално развитие за енергийна ефективност в 14 обекта на образователната инфраструктура. С оглед последващо устойчово управление на енегрийните мерки ще се търси възможност за изграждане на централизирана система, която да позволява дистанционен мониторинг на състоянието на инсталциите и централизирано енергийно счетоводство (данните на място се събират от локален котролер и се изпращат по комуникационен канал (GPRS например) в централна база от данни в Общината).

От съществено значение за реализирането на политики за енергийната ефективност е подобряване състоянието на жилищния фонд, който към момента разпределя почти 40% от енергопотреблението. Община Габрово се ангажира да бъде активен партньор на собствениците и техните сдружения в подготовката и участието им в този процес, който ще позволи да се изпълнят комплекс от мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамлните жилищни сгради (с финансовата подкрепа на ОП Регионално развитие, фонд Козлодуй, пилотни проекти на различни фирми и банкови институции).

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието следва да се разглежда като основен инструмент за икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот за всеки. Предучилищното и училищното образование в община Габрово има своите традиции и достойнства, които следва да бъдат съхранени и доразвити. Изискванията към образованието нарастват и се повишава необходимостта от пълноценно и ефикасно участие на гражданското общество в образователно-възпитателния процес. Образованието е индивидуално обществено благо и затова е лична и обществена отговорност. То трябва да бъде ориентирано към личността и успехът е основната задача. Всеки има право да получи качествено образование, което да отговаря на нуждите и способностите му. Сътрудничество между институциите и успешна образователна политика създават по-голямо доверие в крайния резултат. Чрез отговорност и гъвкавост на системата се постигат трайни ефект с дългосрочно въздействие. Когато ресурсите са обвързани с конкретни резултати, динамично управление, оценка на миналия опит и бъдещето въздействие, се постига по-голяма ефективност.

Засилени са обществените очаквания към системата на средното образование да предоставя качествено образование, съобразено с потребностите на социално-икономическата и културна среда. Модернизирането и развитието на системата на средното образование в общината не може да бъде осигурено единствено с ресурсите от държавния бюджет за държавно делегирана дейност „образование”. Необходимо е да се развият оптимално възможностите на публично-частните партнъорства в областта на образованието и максимално да продължат да се използват възможностите за проектно финансиране на образователни дейности.

Община Габрово ще продължи да полага последователни усилия за непрекъснато одобряване качеството на образованието и  гражданските му измерения чрез действено приобщаване на  държавните институции, семейната среда,  неправителствените организации и бизнес средата към процесите на обновление в българското училище.

Целта на оптимизираното взаимодействие и сътрудничество е разгръщането на личния  интелектуален потенциал на подрастващите и формирането на интерес към самоусъвършенстване, осигуряване на професионална насоченост и подготовка за живота на базата на националните традиции и общочовешките хуманитарни ценности.

Общината осигурява условия за предоставяне на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейските норми, определени чрез различни нормативни документи, доклади и препоръки на ЕС в областта на образованието, и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.

Конкретни мерки:

·      Повишаване квалификацията на учителите чрез учене през целия живот;

·      Създаване на отворена за учене среда – чрез допълнително обучение на младежи и родители и изграждане на инфраструктура за равен достъп до профилирано и професионално образование и обучение, съобразено с интересите и способностите, както и с потребностите на пазара. Устойчиво сътрудничество между бизнеса и професионалните училища;

·      Повишаване на привлекателността и практическата приложимост на обучението;

·      Изграждане на нова детска градина (с подкрепата на Програма „Социално включване“ на Световна банка“);

·      Осъвременяване на материалната и техническата база;

·      Осигуряване на максимален достъп до информация на габровци за състоянието на общинската образователна система;

·      Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и усъвършенстване системата на работа с деца от рискови групи;

·      Използване на европейското финансиране по начин, който допринася за повишаване на качеството на образователния процес (повишаване на квалификация на преподавтелския персонал, подобряване на материално –техническата база, внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на образователните заведения, инициативи за осмисляне на свободното време на учениците и др., въвеждане на интегрирани форми на обучение, изпълнение на мерки за превенция на отпадане от училище, и др.).

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На ниво социална политика

Община Габрово ще продължи да води активна политика в социалната сфера, която предполага целенасочени интервенции за решаване проблемите на хора в неравностойно социално положение. Ще се оказва социална подкрепа, както в самите социални услуги, така и от служителите на общинска администрация. Това, на първо място, включва превантивни дейности по отношение на лицата и децата в риск, преди те да добият статута на социално уязвими (повишаване на квалификацията, превенция и профилактика на заболявания, засилен контрол и превенция по отношение на групите в риск), както и адекватно прилагане на политиките, описани в Общинска стратегия за социално включване 2011-2016 г.

Интеграцията като подход трябва да се прилага, навсякъде където тя може да замени традиционните форми на социално подпомагане. Интеграцията гарантира, на първо място, по - значима промяна на състоянието на подпомаганото лице/групи, но и наред с това, допълнителни ефекти като създаване на подкрепяща среда, както и по- висока икономическа ефективност в дългосрочен план. Интеграционната политика може да бъде прилагана по отношение на широк кръг социално уязвими групи – лица и деца с физически и ментални увреждания, групи маргинализирани по определен признак, деца и семейства в риск, представители на етнически малцинства, както и т.н. мултимаргинализирани групи.

Необходими действия:

·       Подобряване координацията на всички социални услуги и социални заведения на територията на общината с оглед гарантиране на ефективност на социалната политика;

·       Прилагане на комплексен подход при оценка на нуждите на лицата от подкрепа;

·       По-доброто планиране на услугите на местно ниво, по-ефективното разходване и управление на финансовите средства, включително и на делегираните бюджети, и оползотворяване на човешкия ресурс;

·       Постигане на по-ефективна координация вътре в общинска администрация с оглед провеждане на качествена социално- отговорна политика;

·       Въвеждане на добри европейски практики на ниво социални политики, в рамките на правомощията на общината;

·       Изготвяне на карта на социалните услуги, предоставяни на територията на общината;

·       Използване на възможностите, които дава социалното ПЧП;

·       Поощряване въвеждането на социално предприемачество с оглед постигане на трайна интеграция на уязвимите групи в обществото;

·       Децентрализация на социални услуги като Личен асистент, Домашен помощник, Приемна грижа;

·       Назначаване на хора с увреждания в Общинската администрация, което да послужи като пример за бизнеса и да подкрепи хората в неравностойно положение.

·       Използване на възможностите на Оперативните програми за кандидатстване с различни проекти, които да обслужват потребностите на гражданите на общината;

·       Подобряване на междусекторното сътрудничесто и институциите, имащи отношение към предоставянето на социални услуги, както и с други обществени институции (например училища).

·       Създаване и поддържане на партньорски взаимоотношения с Българската Православна църква и НПО, работещи в социалната сфера, с оглед съвместни дейности, в услуга и подкрепа на гражданите на общината;

·       Създаване на условия за включване на бизнеса и гражданското общество по отношение на пълноценно сътрудничество и подкрепа на децата и семействата в риск. Много хора не са запознати с проблемите и трудностите, които срещат децата и семействата в неравностойно положение, което не е в полза на специалистите в последствие. Стартирайки работа с лицата и децата в неравностойно положение, най-често срещаният проблем е не самата работа, а дискриминацията към лицата и децата от страничните участници в процеса на предоставяне на услугите. Имайки подкрепата на бизнеса и гражданите, можем да оказваме адекватна и навременна помощ, както и да разширим измеренията й, включвайки и други страни в решаването на проблемите;

·       Подобряване на координацията между лечебни и социални  заведения в общината с цел повишаване качеството на услугите;

На ниво социални услуги

·       Повишаване на качеството и обхвата на предоставяните социални услуги, чрез подобряване на мотивацията и квалификацията на социалните работници и другите специалисти; осигуряване на методическа подкрепа на специалистите, работещи в социалните услуги чрез обучения и задължителна супервизия, с цел предотвратяване ефекта на „прегаряне”; това ще осигури адекватна и навременна подкрепа на децата и семействата в риск;

·       Осигуряване на достъп до социалните услуги, разширявайки обхвата и целевите им групи;

·       Постепенно намаляване на капацитети на специализирани институции, с цел последващото им закриване;

·       Разкриване на нови социални услуги, с цел обхващане на голяма част от хората, нуждаещи се от подкрепа;

·       Запазване на съществуващите социални услуги на територията на Община Габрово и разширяване на обхвата на предоставяните в тях дейности (например: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър би могъл да обслужва деца и семейства на регионално ниво и там, където такава услуга не се предлага);

·       Запазване на услугите Общинска и Обществена трапезария със статут на безплатно получаване на ежедневно приготвена топла храна. Към момента 85 души получават ежедневно храна;

·       Осигуряване повишаването на квалификацията на социалните работници, чрез възможностите на ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритет ІІІ. Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика, Операция 4. Укрепване на капацитета на публичните институции в сферата на предлагане  на социални и здравни услуги;

·       Социална политика, насочена по изпълнение на националните мерки и дейности по деинституционализация;

·       Разкриване на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Габрово. Към момента в специализирани институции за деца с увреждания в цялата страна са настанени деца от Габрово и региона, които следва да се настанят в новоизградените центрове, поради предстоящо закриване на специализираните институции. Това ще помогне да осигурим възможност за реинтеграция на децата в техните биологични семейства, настаняването им в семействата на близки и роднини или предоставяне на услугата Приемна грижа;

·       Изработване на план за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа в Габрово; За закриването на специализираната институция е нужна усърдна работа с техните семейства или близки, както и с общността за популяризиране на Приемната грижа;

·       Разкриване на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства. В Комплекса ще се предоставят социални, психологически, здравни и образователни услуги в подкрепа на родители и бъдещи родители, изпитващи затруднения в отглеждането на децата си;

·       Преминаване на Дом за медико – социални грижи за деца към ресора на Община Габрово;

·       Осигуряване на подкрепа на възрастни самотноживеещи хора и хора с увреждания, които не са в състояние да се грижат сами за себе си. Предоставяне на социалните услуги Личен асистент и Домашен помощник в семейна среда, с оглед предотвратяване на настаняването на лицата в специализирани институции;

·       Изграждане на Дом за стари хора на територията на община Габрово, който да обхване нуждаещите се от настаняване възрастни хора. Нуждата от изграждането на този вид социална услуга е адекватна на потребностите на възрастните хора. В общината не съществува Дом за стари хора към момента и гражданите са в списъците с чакащи в продължение на месеци, дори с години.

·       Ежегодно изготвяне на  социални оценки на домуващите лица в специализирани институции, с цел да определят възможността на лицата от интеграция в общността, чрез ползването на социална услуга или евентуална реинтеграция в семействата им или в семействата на близки и роднини;

·       Изграждане на услуга, която да обхване бездомните лица на територията на Община Габрово.

Демографска политика (насърчаване на раждаемостта) - определяне на конкретни мерки за насърчаване на раждаемостта:

·      Въвеждане на СИП по училищата за младежите, с цел повишаване на здравна и сексуална култура сред подрастващите;

·      Създаване на училище за родители, училище за бременни, училище за млади семейства, както и разширяване на дейността семейно планиране;

·      осигуряване на подкрепа на млади семейства, както и семейства в риск чрез насочване към ползването на социална услуга в общността.

На ниво здравеопазване

Община Габрово ще продължи да бъде ангажирана с провеждане на активна политика за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване посредством:

·      Активно партньорство с МБАЛ „Тота Венкова“ за реализиране на съвместни инициативи за провеждане на активни здравни политики;

·      Предоставянето на качествени палиативни грижи за хора в терминален стадии на заболяване (функциониране на Регионален хоспис – Габрово);

·      Гарантиране на качествени здравни услуги в детските ясли;

·      Предоставяне на подкрепа за болни на хемодиализа;

·      Провеждане на здравни кампании и инициативи съвместно с други институции и НПО;

·      Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в училище;

·      Реализиране на програма СИНДИ;

·      Участие в кампания „И аз искам бебе“;

·      Подобряване на материално – техническата база в детските ясли с помощта на собствен   и проектен ресурс;

·      Изграждане на съвременни дворни пространства в детските ясли, съобразно новите изисквания на Наредба 1;

·      Продължаване на действията за създаване на условия за въвеждане на интегрирано обучение от най-ранна възраст във всички детски ясли и ОДЗ;

·      Повишаване квалификацията на здравния персонал.

КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРА

През последните години все повече нараства ролята на културата като инструмент за  обновление и развитие на община Габрово. Усилията в предстоящите години ще бъдат насочени към подобряване състоянието на културната инфраструктура на територията на общината посредством развитието, обновяването и обогатяването на културния живот и създаване и промотиране на комплексен и иновативен културен продукт.

 Чрез развитието на културата като индустрия ще се допринесе за:

-         Маркетиране на марката „Габрово“;

-         Привличане на туристи и инвеститори;

-         Създаване на възможност за активен културен и социален живот за местното население.

В сферата на културата за периода 2011 – 2015 година ще се насочват усилия и ресурс, за да бъдат постигнати няколко основни цели:

·      Постигане на качествено и координирано управление на културните институции и ресурси с цел създаването на съвременни културни продукти, финансова стабилност и растеж.

·      За периода 2011 – 2015 година следва да бъдат проведени конкурси за управители на ключови за общността културни институции. Качественият подбор на ръководители, планирането на техните ангажименти във времето и последващ контрол ще окажат ключова роля за постигането на конкретната цел.

·      Наситена събитийност чрез интегриран подход при планирането и организирането на културния календар.

·       Прилагане на комплексен подход за създаване на разнообразен културен продукт, като се разчита и на по-широки регионални, национални и международни измерения.

·      Създаване на Стратегия за култура с ясни цели, ангажименти и срокове за тяхното изпълнение.

·      Постоянна оценка и контрол на развитието на сектора.

За изпълнението на основните цели са предвидени и следните специфични:

-          Интензифициране дeйността на културните институции с оглед качествено изпълнение на планираните дейности, търсене на нови форми, креативност и иновативност при организирането и провеждането на събития, постигането на устойчив растеж на посетителите.

-          Създаване на културни продукти, които надхвърлят границите на общността и изграждат „запазена марка” – съобразени със съвременните изисквания на потребителите - нови елементи на събитийност, начини на провеждане, места и територии, нови аудитории и участници, доброволчество. Насърчаване на иновациите в изкуствата, организирането и промотирането на куртурни събития.

-          Създаване на благоприятни условия и подкрепа за развитие на културни и креативни индустрии на регионално и местно ниво.

-          Стимулиране на личното и индивидуално творчество чрез различни инициативи, които запазват съхранени традиции и занаяти, но и утвърждават нови и изцяло непознати за общността.

-          Стимулиране участието на бизнеса в културния живот чрез подкрепа на програма „Култура”, дейности от културния календар, събития на културните институции.

-          Търсене на нови форми за финансиране на културни събития – генерални спонсори, рекламни и промоционални стимули за бизнеса.

-          Образователна политика в сферата на културата – изграждане и функциониране на работилници за изкуства, творчество и иновации.

-          Обвързване на туристическия продукт с културни атракции, които го осмислят като същност, предизвикват участие, стимулират творчество, провокират нови идеи. Създаване на нови, иновативни туристически и културни продукти, съобразени с изискванията на новото време – интерактивни, сетивни, креативни.

-          Използване на ИКТ за създаване на нови форми за промотиране на културни продукти и привличане на интерес.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Към момента Община Габрово има подписани международни споразумения за сътрудничество с 13 града. С 11 от тях се поддържа постоянен документооборот по протоколна линия. Активно сътрудничество, обаче се развива само с около 7 от тях. Тук следва да се има предвид  реципрочността при отправянето на конкретни предложения и покани за съвместни инициативи или такива, които включват международно участие. От позицията на времето може да се направи извода че, устойчиви са тези партньорства, които насърчават културния обмен, трансфера на добри практики и моделите, които могат да се прилагат за подпомагане на конкретни нужди в съответната общност.

Oбщината ще продължи да бъде основен  двигател и  „контролиращо звено“, както при първоначалното установяване на контактите, така и при последващото развитие на взаимоотношенията.

Усилията за развитие на международното сътрудничество ще бъдат насочени за:

-         Запазване и развитие на сътрудничеството с побратимените градове;

-         Побратимяване с нови градове с цел генериране на нови възможности в сферата на културата, бизнеса и др.

В контекста на членството на България в ЕС и достъпа до редица програми, финансови механизми и инструменти, следва да се експлоатират  по-активно установените вече контакти за извличане на конкретни ползи - не само като материален ресурс, който задоволява специфична потребност или нужда, а по-скоро трансфер на ноу-хау в следните области:

-         Електронно управление и надграждане на административния капацитет;

-         Приемственост на добри модели в областта на благоустрояването – въвеждане на нови методи и технологии при изграждането на нови обекти или при рехабилитация, или саниране на съществуващи – строеж на енергийно ефективни сгради /такива, които се отопляват от земята/, монтаж на слънчеви колектори…;

-         Озеленяване и развитие на парковете;

-         Създаване на атракции за развитие на модерна градска среда;

-         В областите на културата и спорта – обмен на формации и отбори, които косвено популяризират Габрово;

-         Промоция на туристическия потенциал на дестинацията Габрово чрез участие в международни борси по линия на побратимените градове.

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Ролята на Община Габрово е с определящо значение в разработването на цялостна стратегия за развитието на спорта в града. Необходимо е участието на общинското ръководство, водещи специалисти от спортните клубове, директори на училища, представители на МФВС и МОН.

Концепцията за развитието на спорта в град Габрово следва да се разглежда като неразделна част от комплексните усилия за създаване и промотиране на марка „Габрово“.

Спортната политика на Община Габрово следва да бъде съобразена с националната програма за развитие на спорта в България, като за целта се разчита на активното партньорство между община, спортни клубове, бизнес и държава.

Основна цел ще бъде разширяване и модернизиране на спортната база в град Габрово и привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните и международни стандарти.

Конкретните усилия ще бъдат фокусирани върху:

·      Планиране на реда за основни ремонти, реконструкции, модернизиране и изграждане на нова спортна база;

·      Осигуряване на максимален брой източници на финансиране;

·      Креативен мениджмънт в областта на спорта, културата и туризма;

·      Координиране на усилията на всички общински отдели и звена във връзка с реализирането на концепцията за развитие на спорта в град Габрово и заложените приоритети;

·      Постигане на ефективно взаимодействие между общинска администрация, МФВС, МОН, МРРБ, ЕСФ и други институции, с цел осигуряване на навременна информация за възможностите за кандидатстване по различни програми, свързани, както с реконструкция и модернизиране на наличната спортна база, така и с възможностите за ново строителство, и не на последно място финансирането на дейности;

·      Ежегодното отпускане на средства от общинския бюджет обвързано с конкретната програма за развитие на Общински спортни имоти и приоритетните задачи;

·      Ефективно използване на възможността за кандидатстване по проекти към МФВС (Наредба Н-1), което позволява на клубовете да получат средства насочени към реконструкция на спортната база и подобряване на специфичното оборудване на дадения спорт;

·      Оказване на съдействие на спортните клубове за подготовка и управление на проекти;

·      Използване възможностите на различни програми за допълнително финансиране на клубовете - ОП "Развитие на човешките ресурси", Програма "Младеж", Програма "Спорт за деца в свободното време", Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" и др;

·      Целесъобразно инвестиране в спортни обекти, в които се развиват спортове с престижно и социално значение за град Габрово;

·      Поетапно изготвяне на проекти за всички общински спортни обекти, с цел тяхната реконструкция и модернизация, като за целта се търсят различни източници за финансиране;

·      В отговор на националната програма за развитие на спорта в България, Община Габрово  се ангажира с изработване на проект за целогодишна ангажираност на децата и системните им занимания със спорт. Пример - реализиране на проект "Целогодишна междуучилищна лига" насочен към колективните спортове, които са с най-голям брой занимаващи се деца;

·      Провеждане на атрактивни празници "Спорт за всички";

·      Провеждане на мащабни спортни и културни прояви с благотворителен характер;

·      Специално внимание към физическото възпитание на децата, лишени от родителска грижа и създаване на условия за организиран спортен живот, с цел повишаване на тяхната физическа активност и социална интеграция в обществото;

·      При изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения да се отчитат специфичните изисквания за достъп и ползване от спортисти и зрители с увреждания, съобразно Европейската харта "Спорт за всички" и закона за физическото възпитание и спорта;

·      Създаване на подходящи условия и преференциално ползване на спортната база от ветерани спортисти;

·      Реконструкция и модернизация на спортната база в учебните заведения и доближаването й до утвърдените стандарти на страните от ЕС;

·      Поетапно обособяване на спортни площадки на територията на училищни спортни бази, както и в междублоковите пространства на територията на целия град;

·      Разработване на проект за поетапно възстановяване на съществуващи открити спортни площадки, както и за изграждането на нови такива, и и намиране на подходяща форма за стопанисването им;

·      Приоритетно извеждане на необходимостта от основна реконструкция на спортното хале в комплекс "Христо Ботев" - скокове на батут, акробатика, джудо, бокс, лека атлетика, тенис на маса, стрелба;

·      Реализиране на втори етап от ремонтните дейности по спечелен проект към МФВС за обновяването на Сграда "Хандбал и вдигане на тежести" в СК"Христо Ботев", и прилежащото открито игрище с изкуствена настилка;

·      Кандидатстване по Наредба Н-1 за полагане на специализирана настилка (тартан) на лекоатлетическата писта на стадион "Христо Ботев";

·      Възстановяване функциите на плувният басейн в у-ще "Отец Паисий";

·      Завършване на процедурата за концесия насочена към обособяване и оборудване на фитнес и възстановителен център на територията на СЗ "Орловец";

·      Реализиране на съществуващ работен проект за подмяна на осветлението в зрителна зала на СЗ"Орловец". Закупуване на ефектно осветление, необходимо за провеждането на спортни и културни събития, церемонии, празници и др.;

·      Създаване на спортно информационен център на територията на СЗ"Орловец";

·      Извеждане на външен екран (светлинно-информационно табло), който да отразява спортни прояви и събития;

·      Възлагане и проектиране на общ проект, включващ основна реконструкция на СЗ"Орловец", както и изграждане на втора, съпътстваща спортна зала, която е необходимо условие за провеждането на големи спортни форуми;

·      Изграждането на модерен спортен комплекс, открити спортни площадки и съоръжения, реконструкцията на СЗ"Орловец" и благоустрояването на прилежащата територия ще придадат една нова съвременна визия на нашия град, а възможностите за креативен мениджмънт ще създадат условия за развитие за културен и спортен туризъм и ще отговорят на потребностите от спортни бази на нашите деца и спортна общественост.

            В пряка връзка с реализирането на спортния продукт е:

-         Необходимостта от подходяща хотелска база в района;

-         Маркетинговата политика включваща изготвяне на комплексни оферти, включващи спортни обекти, хотелска база, храна, медицинско обслужване, транспорт, охрана, културни мероприятия, организация на тържествени церемонии по откриване и награждаване, официални срещи и др.;

-         Изява на потенциала на спортния туризъм и присъствието на официални представители на различните спортни федерации в град Габрово за установяване на трайни контакти в сферата на спорта, културата, туризма и др.

ТУРИЗЪМ

Община Габрово притежава голям туристически потенциал, интегриран в богато културно – историческо наследство и естествена природна среда. На територията на общината се намират няколко от емблематичните за България паметници на културата и природни местности. По тази причина, за мандат 2011 – 2015 Община Габрово си поставя за цел да развие туризма като водеща индустрия и динамично разрастващ се икономически сектор.

Развитието на този сектор предполага влагане на системни и целенасочени усилия за осигуряване на устойчива туристическа практика, която задоволява интересите и повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява природните и социално – културните ресурси на средата за бъдещите поколения.

Настоящата програма визира провеждане на целенасочена политика за повишаване на привлекателността община Габрово като национален туристически център, посредством развитието на интегриран и специфичен туристически продукт, базиран на доказано конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма. Общинската политика в тази област се основава на следните принципи за развитие на туризма на равнище дестинация:

·      Устойчивост – развитие на туристическите дейности трябва да съчетава в себе си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, щадяща околната среда и социална поносимост;  

·      Диалогичност – управление на дестинацията, основано на обществения подход, който предполага висока степен на участие на местното население;

·      Местна идентичност – отчитане на основните ценности на общността и специфичните особености на региона;

·      Публично – частно партньорство – взаимно зачитане и взаимно подпомагане на участниците в процеса чрез използване на подходящи механизми за коопериране на усилията на местно ниво.

Културно – историческо наследство на община Габрово предоставя уникална възможност за развитие на туризма, като съществуващите ресурси са предпоставка за развитие, главно на културен, познавателен, СПА, еко и селски туризъм – самостоятелно или в допълнение към деловия, спортния и конгресен туризъм. Поставянето на туризма като основен приоритет на Община Габрово се основава на обективното наличие на следните предпоставки:

-         Многообразието на природните и антропогенните ресурси на региона – възможност за синергийно развитие на множество форми на туризъм;

-         Наличие на проектна готовност на Община Габрово;

-         Ресурсна обезпеченост с акцент на външно европейско финансиране;

-         Наличие на институционална рамка на туристическата политика;

-         Красива и сравнително чиста околна среда;

-         Благоприятен климат и географско положение;

-         Богато и международно признато културно – историческо наследство;

-         Имидж на безопасна дестинация;

-         Местно гостоприемство.

Туризмът се припознава като структуроопределящ отрасъл за общинската икономика, който ще доведе до:

-         Създаване на условия за икономическа диверсификация и алтернативни приходи за региона;

-         Насърчаване на частното предприемачество в туризма;

-         Увеличаване на заетостта и доходите на населението на общината;

-         Икономическо развитие на културното историческо наследство за целите на туризма;

-         Повишаване квалификацията на заетите в отрасъла и повишаване качеството на туристическите услуги;

-         Привличане на нови инвестиции в общината.

Това налага предприемането на сериозни и реално изпълними стратегически решения през следващите четири години, за устойчиво развитие на габровския туризъм, в контекста на:

Систематично изпълнение на туристически политики в съответствие с вече дефинирана институционална рамка - настоящата програма се базира на набор от стратегически документи, които в своята съвкупност формират визията и приоритетите на политиката в сферата на туризма, а именно препоръките на световните организации, документите на Европейската комисия, както и националните и местни стратегически документи в областта, сред които основните са  стратегия за устойчиво развитие на ЕО, Лисабонска стратегия, Стратегически насоки на Общността за сближаване, Стратегия Европа 2020, Национална стратегия за развитие на туризма, Общински план за развитие, Маркетингова стратегия и Общинска програма за развитие на туризма на Община Габрово.

По проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, е разработена в частност и Концепция за устойчиво развитие и управление на  местност Узана.

През 2006 г. е приет Подробен устройствен план на курортен комплекс „Узана”, чиято основна цел е създаване на условия за развитието на отдиха и туризма през всички сезони, посредством оптимално натоварване на територията и при запазване на екологичния баланс, и естетическа хармония на средата.

Съгласно чл. 10, ал. 3, 10а, ал. 1 от Закона за туризма в Община Габрово функционира Консултативен съвет по туризма към Кмета на Общината, в който са включени  представители на общинска администрация от една страна и от друга страна, представители на туристически сдружения и други юридически лица, имащи отношение към развитието на туризма. През мандат 2011 – 2015 Община Габрово ще разчита изключително много на интензивната ангажираност на съвета в адекватното провеждане на местната туристическа политика.

Изпълнението на политиката за развитие на туризма е припозната като едно от основните направления в работата на общинска администрация, за която цел новата административна структура предполага ресурсното обезпечаване на този процес с достатъчен човешки потенциал.

Използване на реално договорени и осигурени финансови средства за развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма – за развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма, Община Габрово ще разчита предимно на възможностите на европейското финансиране, допълвайки го със собствен бюджетен ресурс, предвиден в инвестиционната програма и в частност в Общинска програма за развитие на туризма. Политиката на Общината в тази сфера е насочена към преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен ресурсен потенциал и липсата на развити атракции, адаптирани към съвременните пазарни изисквания и интегрирани по начин, който да осигурява значителното им търсене и да гарантира преодоляване на сезонността и постигане на икономическа ефективност.

Без подкрепата на вече договорения ресурс, особено този, предвиден в оперативните програми, очакваното ниво на развитие на туризма в Община Габрово може да бъде постигнато едва на много по - късен етап, надхвърлящ многократно настоящия референтен период.

Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г.

За периода 2012 - 2014 г. Община Габрово ще реализира два ключови проекта в областта на туризма на обща стойност 6,7 млн. лева, финансирани от Оперативна програма Регионално развитие (Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура и Операция 3.2.Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите). Това са „Габрово - индустрия за нова градска култура”, който обхваща комплекс от иновативни дейности, насочени към обогатяване на градската култура чрез нова интерпретация на присъстващо в културния календар на Габрово събитие – Карнавал на хумора, и "Интегриран проект за развитие на културно- историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово" с основно въздействие върху едни от най-популярните национални обекти на културно историческото наследство, а именно: АЕК „Етър”, АИР Боженци и „Дечкова къща”, както и обособяване на бившата сграда на Регионалния исторически музей като иновативна и динамична атракция, представяща развитието на Габрово като индустриален център.

През 2012 г. Община Габрово ще приключи изпълнението на проект “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, който предвижда изпълнение на интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, в приоритетен и ключов за град Габрово териториално и функционално обособен участък от градската среда, чрез директно въздействие върху инфраструктурните и екологични условия, с цел подобряване качеството на живот на жизнената и работна среда - възстановяване и благоустрояване на зелени площи и детски площадки; рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони; изграждане на велосипедни алеи; рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи; изграждане на обществени паркинги; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и охранителни системи за превенция на риска; създаване на достъп за хора с увреждания в рамките на проектния участък.

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

В рамките на туризма икономическото развитие и подобряването на градската среда не са противоречащи си процеси, а взаимно обусловени и допълващи се. В периода 2012 – 2015 Община Габрово ще вложи мащабни инвестиции на стойност близо 100 млн. лева за подобряване на ВиК системата на града – реконструкция на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, рехабилитация на 76 км водопроводна мрежа, рехабилитация на 21 км съществуваща канализационна мрежа и изграждане на 18,5 км нова канализационна мрежа.

В допълнение, ежегодно ще се разработва и изпълнява Общинска програма за развитието на туризма, като финансовото й обезпечаване се осигурява от реинвестиране на приходите от туристически данък и от съответните събрани такси за категоризиране на туристически обекти. Основните дейности на програмата са ориентирани към изграждане на нова и поддържане на съществуващата техническа и туристическа инфраструктура, организиране на ефективно информационно обслужване, промотиране на дестинацията, опазване на природното и културно - историческото наследство.

Други мерки от бюджетната инвестиционна програма на Община Габрово

Изпълнението на текущи мерки от инвестиционната програма на Община Габрово предполага системни дребно и средно мащабни инвестиции в благоустроителни мероприятия, които повишават туристическата привлекателност на региона. Приоритетни усилия се насочват в изграждане, ремонт и текуща поддръжка на улична мрежа, общинска пътна мрежа, сметосъбиране, сметоизвозване, чистота, зелени площи, поддържане на паркове и градини. Всички те са силен фактор за конкурентноспособността на дестинация Габрово ще бъдат  взети предвид при планиране на публичните инвестиции.

Подготовка на бъдещи инфраструктурни проекти с пряк ефект върху създаване на благоприятни условия за развитие на туризма  –  през мандат 2011 - 2015 Община Габрово ще продължи да използва наличните възможности на европейското финансиране посредством подготовката и кандидатстване с проектни предложения за подобряване на базисната техническа инфраструктура. Основните проекти в сектор околна среда, които ще създадат качествено нови условия за развитие на туристическия потенциал на региона са: 

-         Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Чехлевци, Русевци и Войново на град Габрово;

-         Доизграждане на ВиК на с. Боженци

-         Водохващане за водоснабдяване курортен комплекс Узана

Ефективен маркетинг и реклама на габровския туризъм – утвърждаване на марката Габрово - при провеждане на туристическия маркетинг, неразделна част от туристическата политика на Община Габрово, се възприема подход, при който продуктът в голяма степен се възприема като „нематериален”. Хотелът, храната, планините, горите са материалните аспекти на една турстическа дестинация. Те са онова, което се „продава”, но не това е, което маркетира качество. Те са безспорно необходими, но при достигане на определено ниво на възприемане, стават второстепенни.

По тази причина, основен акцент в маркетинга на дестинацията на Община Габрово през мандат 2011 – 2015 ще бъде популяризирането на „нематериалните” аспекти, които трудно се диференцират, за да бъдат конкурентни. Тъй като дори „материалните” природни обекти имат известна „нематериалност”, защото по-скоро се изживяват, отколкото притежават, интегрираният туристически продукт, който Общината ще развива, следва да предлага предимно изживяване и гостоприемство.

Общите цели на Маркетинговия план на Община Габрово са:

-         Да изгради единен образ и единно послание, представящи характера на „дестинация Габрово”, които да я превърнат реално в туристически продукт

-         Да се създаде туристическата запазена марка Габрово

-         Да се създаде и наложи траен имидж на дестинацията

-         Да се увеличи броят на туристите, оставащи в общината повече от два дни

-         Да се увеличи консумацията на туристически пакети в периода 2010 - 2012 г.

По отношение на продуктовата и маркетингова политика за курортен комплекс Узана, Община Габрово си поставя за цел да подобри значително профила на местността като туристическа дестинация, което да доведе до:

-         По-голяма посещаемост и заетост на съществуващите бази, както и на тези, които се очаква да бъдат създадени в бъдеще;

-         Разрастване и развитие на настоящите пазари, както и привличане на нови пазарни сегменти, които са подходящи за профила на местността Узана;

-         Увеличаване на предлаганите преживявания и възможностите за престой, които да доведат до удължен среден престой на посетителите, както и до значително увеличаване на икономическите постъпления от туристически дейности;

-         Провокиране на инвеститорски интерес за изграждане на различни съоръжения и създаване на атракции в к.к. Узана.

Виж Приложение към Програмата за управление за мандат 2011-2015, в което са посочени индикативни мерки, срокове и резултати по приоритетните сфери.