От 1 септември всички административни услуги за граждани и бизнеса, предоставяни от Община Габрово, вече могат да бъдат заявявани и заплащани по електронен път. Услугите са интегрирани в сайта на Държавната агенция „Електронно управление“, а стъпките, които следва да направите са следните:

 • Да се регистрирате на сайта на ДА „Електронно управление“, за което трябва да разполагате с Квалифициран Електронен Подпис /КЕП/ или Персонален Идентификационен Код /ПИК/ на НОИ или ПИК на НАП.
 • След като вече сте направили своята регистрация, посетете сайта на Община Габрово, секция ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, в раздел Дейности и услуги/Е-услуги, където може да изберете директно електронните услуги предоставяни от Община Габрово или да научите повече за реда за заявяването и заплащането им.
 • Бутонът УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ще Ви отведе до всички унифицирани услуги предоставяни от Община Габрово. Изберете необходимата Ви услуга, за която ще получите пълна информация относно необходимите документи, правно основание, както и описание на електронното заявяване.
 • Изтеглете заявлението, чрез ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ. Може да разрешите системата автоматично да попълни наличните за Вас данни в изтегления формуляр. Отворете и попълнете изискваната информация. След това подпишете с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и го запазете чрез заместване на съществуващия.
 • Подгответе необходимите към заявлението приложения – когато се изискват такива, като ги сканирате /pdf формат/ или ги снимате с мобилно устройство, като се изисква снимката да е  ясно четима.
 • Върнете се в работната среда в сайта на ДА „Електронно управление“, прикачете подписаното Заявление, както и приложенията.
 • След приключването на горепосочените стъпки Община Габрово ще получи информация за заявената услуга. Ако за предоставяне на административната услуга се изисква такса, ще получите съобщение за това.
 • В случай, че за услугата се събира такса, която не сте заплатили предварително по банков път и не сте приложили копие от платежно нареждане (към заявлението), може да заплатите чрез сайта на ДА  „Електронно управление“. За това ще получите съобщение (в рамките на един до два работни дни), че следва да заплатите съответната такса и линк към портала за плащане с генериран код за плащане, с който можете да влезете чрез ВХОД С КОД ЗА ПЛАЩАНЕ и да я заплатите с банкова (кредитна/дебитна) карта.
 • Ако всички документи са приложени и не се налага допълнително представяне на такива  или отстраняване на неточности, в срока за изпълнение на административната услуга ще получите съответния административен акт по заявения от Вас начин или мотивиран отказ за неговото издаване. 

Чрез регистрацията в сайта на ДА „Електронно управление“ получавате възможност за пълноценна, сигурна и лесна комуникация с общинска администрация, в безопасна от КОВИД -19 среда, без опашки и изчакване. Подаването и получаването на молби, жалби и сигнали до съответните администрации се удостоверява с времеви печати и без спор относно момента на получаването.

Чрез сайта на ДА „Електронно управление“ имате достъп до:

 • Изпратени и получени съобщения с информация за времето на изпращане и получаването им от страните;
 • Възможност за заявяване, заплащане и предоставяне на административни услуги към всички общински администрации, държавни органи и институции, които са присъединени към Единния модел;
 • Достъп до секция справка по физическо лице – съдържа информация за регистрираното лице и възможност за извършване на справка в различни регистри и масиви информация, като например: Справка за експертно решение от единната система за медицинска експертиза; Справка по персонална партида на физическо лице от Имотния регистър към Агенция по вписванията; Справка за постоянен/настоящ адрес; Справка за наличие/липса на задължения от Регистър на задълженията към митническата администрация (РЕЗМА) и много други.