Условия и ред за отпускане на стипендии на деца с изявени дарби за 2016 г.:

През месец април 2017 г. предстои одобряване на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.