ЗАПОВЕД № 380 / 07.03.2018. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО  

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1.Офис за администратвна дейност в Спортна зала „Орловец”

 с площ 7,00 кв.м., НТЦ – 31,15 лв., без включен ДДС, на месец.

Срок на договора –10 /десет/ години.               

Дата и час на провеждане на търга: 22.03.2018 г. от 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация:от 08.03.2018 г. до 21.03.2018 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 26.03.2018 г. 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 25.03.2018 г. / включително /.

 

 

Тръжната документация се получава в Общински спортни имоти Габрово,

Спортна зала „Орловец” , срещу представена квитанция за закупени документи.

За допълнителна информация: Общински спортни имоти, телефони: 066/ 809473