АИР Боженци обявява:

Заповед № 1/11.02.2016 г. На директора на АИР Боженци  за  публично оповестен конкурс

За отдаване под наем на: „Боженско ханче“ в с. Боженци, с полезна площ 102.60 кв.м., при начална конкурсна цена 727.43 лв., без ДДС.

Срок на договора –10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на конкурса: 29.02.2016 г. от 14.00 ч.

Закупуване на конкурсна документация: от 12.02.2016 г. до 26.02.2016 г.

Конкурсната документация се закупува от счетоводството на АИР Боженци в административната сграда на АИР Боженци в с. Боженци.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Габрово, стая 209 на 2-я етаж.

За допълнителна  информация: АИР Боженци, тел. 066/ 990950