ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД № 2479 /09.12.2014  г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Кафене – в спортна зала „Орловец” – 74,00 кв.м

Начална тръжна цена 296,00 лв. на месец без ДДС

Срок на договора – 5 /пет / години.

Дата и час на провеждане на търга: 22.12.2014 г. от 14,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 10.12.2014 г. до 19.12.2014 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 29.12..2014. г. 14,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 23.12..2014 г.

Тръжната документация се закупува в счетоводството на Общински спортни имоти – Спортна зала „Орловец”

Оглед на обектите - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до крайния срок

за закупуване на документите за участие.

За допълнителна информация: ОСИ, телефон: 066 809483