ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД №2092/21.10.2013 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1. Банков финансов център, находящ се в административна сграда

на ул. Апиловска №9

с площ от 341,82 кв.м., начална тръжна цена – 2023.57 лв., без ДДС

Срок на договора –10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 04.11.2013 г. от 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 22.10.2013 г. до 01.11.2013 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 08.11.2013 г. 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 07.11.2013 г.

Тръжната документация се получава в “Център за информация

 и услуги на гражданите” при Община Габрово, срещу

 представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

 информация: Община Габрово, телефони:  066/818 441