ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД №1093/14.06.2013 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1.Магазин за промишлени стоки, находящ се на ул. К. Иречек №3,

 с площ от 94,20 кв.м., начална тръжна цена – 670,00 лв., без ДДС.

Срок на договора – 10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 28.06.2013 г. от 16,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 17.06.2013 г. до 27.06.2013 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 05.07.2013 г. 16,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 04.07.2013 г.

Тръжната документация се закупува в ЦИУГ при Община Габрово.

Оглед на имотите - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до крайния срок

за закупуване на документите за участие.

За допълнителна информация: Община Габрово, телефони: 066/818 441

ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД №1060/13.06.2013 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

1.Имот № 039136, с площ от  15.528 дка, начална тръжна цена – 60,00 лв.

Земл. Кози рог, Нива.

2.Имот № 017140, с площ от  106.970 дка, начална тръжна цена – 320,00 лв.

Земл. Лесичарка, използв. Ливада.

3.Имот № 019046, с площ от  18.603 дка, начална тръжна цена – 55,00 лв.

Земл. Лесичарка, използв. Ливада.

4.Имот № 019048, с площ от  9,796 дка, начална тръжна цена – 30,00 лв.

Земл. Лесичарка, използв. Ливада.

Срок на договорите –5 /пет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 28.06.2013 г. от 14,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 17.06.2013 г. до 27.06.2013 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 05.07.2013 г. 14,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 04.07.2013 г.

Тръжната документация се закупува в ЦИУГ при Община Габрово.

Оглед на имотите - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до крайния срок

за закупуване на документите за участие.

За допълнителна информация: Община Габрово, телефони: 066/818 441