ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД №189/05.02.2013 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1.Офис на партерия етаж в жил. блок на ул. Младост №1,

С полезна площ от  31,42 кв.м.

Начална тръжна цена – 93,00 лв. на месец, без ДДС.

Срок на договора – 10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 19.02.2013 г. от 16,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 07.02.2013 г. до 18.02.2013 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 22.02.2013 г. 16,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 21.02.2013 г.

Тръжната документация се закупува в ЦИУГ при Община Габрово.

Оглед на обектите - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до крайния срок

за закупуване на документите за участие.

За допълнителна информация: Община Габрово, телефони: 066/818 441