На основание Заповед № 547/ 06.04.2012 г.

на Кмета на Община Габрово  се открива

процедура за провеждане на публичен търг  за продажба на:

Керемиди / ползвани /, 8000 бр., с начална тръжна

цена 1440,00 лв.

Керемидите се предлагат за продажба в състоянието

 в което са в момента на продажбата.

Търтът ще се проведе на 24.04.2012 г.  От  11.00 ч. в 

двора на ОУ „Цанко Дюстабанов”

Допълнителна информация на тел. 066 / 80 51 79