ОБЩИНА ГАБРОВО
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1, чл.31, ал.1,
с чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК; и чл.5, във връзка с чл.6, ал.1 от НТК и
Решение №28/22.12.2011г.на Общински съвет – Габрово
OБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА:

Наименование на обекта- Спомагателни дейности в социалната сфера ЕООД
Дата и час на провеждане на търга - 03.02.2012г. от14,00 ч.
Начална тръжна цена в лева- 87 500
Депозит за участие в лева – 5 000
Получаване на тръжна документация- от 18.01.2012 г. до 02.02.2012г., Цена 960лв с ДДС

Търгът ще се проведе в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ.

Тръжната документация ще се получава в Центъра за информационно обслужване и услуги на Община Габрово, срещу представяне на документ за внесена такса в касата на Общината, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.

Предложенията за участие в търга се подават в общо деловодство на Община Габрово в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на работния ден, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден, но не по-късно от 16.00 ч. на работния ден, предхождащ датата на търга, след закупуване на тръжната документация и предварително договаряне.

Дата за повторно провеждане на търга е 28.02.2012г., продажба на тръжни документи до 27.02.2012г.,при неявяване на участници на първата обявена дата.

За допълнителна информация – телефони: 066 818 383; стая 218 в Община Габрово