Основни задължения:
- фондохранителят е материално отговорно лице – води строга отчетност за поверените му художествени фондове;
- приема от уредника документацията за новопостъпилите художествени произведения в галерията и води отчетност за движение на фондовете;
- подрежда и систематизира по раздели художествените произведения във фондохранилищата;
- подготвя необходимите справки за уредника и директора;
- грижи се за техническото оборудване на фондохранилищата;
- участва в подреждане на постоянни и временни експозиции с творби от фонда на галерията или такива, гостуващи в ХГ “Христо Цокев”;
- съдейства за организирането на културни прояви по инициатива на галерията или с нейно участие;
- осигурява движението на художествени произведения от фонда, като води отчетна документация по надлежния ред.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- минимална образователна степен – средно специално (художествен профил);
- компютърна грамотност - Microsoft Office (Power Point, WORD, EXCEL);
- желание да допринася за развитието на организацията ежедневно;
- отлични организационни умения;
- умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
- CV;
- мотивационно писмо;
- копие от документ за завършено образование.

Подборът на кандидатите за длъжността ще се извърши по документи и събеседване. До събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за длъжността. 

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за място, дата и час на провеждане на събеседване. 

Срок за подаване на документи – 16.03.2018 г.

Документите се подават в ХГ "Христо Цокев" - гр. Габрово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 10, или на електронна поща: gallery.gabrovo@gmail.com