ДЕТСКА ЯСЛА „Първи юни”- гр. Габрово, ул. „Н. Балканеца” 24

Основна цел на длъжността:  изпълнява дейности, свързани с отглеждане, грижи и възпитание на деца от 1 до 3 години.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- минимална образователна степен: професионален бакалавър по „Здравни грижи”;

- професионално направление: медицинска сестра или акушерка;

- минимален професионален опит: една година;

Опит в работата с деца е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец.
  2. Професионална автобиография.
  3. Копие от документ за придобито образование.
  4. Копие от документ, удостоверяващ придобития професионален опит.
  5. Препоръка от предишен работодател.

Документи ще се приемат до 18.03.2018 г. в Детска ясла „Първи юни” - гр. Габрово, ул. „Н. Балканеца” 24.

С одобрените кандидати допълнително ще се уточни дата за провеждане на интервю.

За справка тел.: 066/804 221 – Д-р Даниела Нанева