КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

9 Април 2013, 10:13


УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Националния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата“ е мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Конкурсът се провежда за първи път през 2002 г. по инициатива на Държавната агенция "Гражданска защита", и прераства в Международен конкурс под егидата на Секретариата на Частичното споразумение за големите рискове към Съвета на Европа.

Партньори и съорганизатори са Министерството на вътрешните работи. Министерството на образованието, младежта и науката и Националният дворец на децата.

ЦЕЛИ:

1.     Да се проверят познанията на участниците за бедите, които ни заобикалят, способите за защита и самозащита, взаимопомощ и помощ от специализираните екипи при кризисни ситуации:

2.      Да се затвърдят придобитите знания за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, както и да се мотивират участниците към изучаване и прилагане на способите за оцеляване:

3.      Чрез изобразителното изкуство да се създаде по-голям интерес към работата на спасителните отряди;

4.      Да се сформира в съзнанието на децата достойния за уважение образ на спасителя и доброволеца;

5.      Да се събуди желание у децата един ден самите те да влязат в тази роля;

6.      Да се формира естетическо отношение у децата при възприемане на живота и обкръжаващата среда;

7.      Да се утвърди конкурса като неоспорима превантивна дейност, активираща гражданско съзнание и формиране на култура на риска от най-ранна възраст.

 

ЕТАПИ:

·         Общински конкурс     -     до 30 АПРИЛ 2013 г.

·         Областни конкурс      -     до 20 МАЙ 2013 г.

·         Национален конкурс  - месец ОКТОМВРИ 2013 г.

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:

Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, предвидено за часовете в средното образование, в които се разглеждат тези въпроси.

-   Природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, терористични актове, пожари;

-    Екологични катастрофи;

-    Спасителни акции на специализирани екипи на ГДПБЗН - МВР;

-   Телефон за спешни повиквания - С*112”.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В конкурса да се включат за участие деца на възраст от 6 до 18 години, разпределени в

три възрастови групи:

 I група - от 6 до 9 години;

              II група - от 10 до 14 години;

              III група - от 15 до 18 години

В конкурса да участват всички училища в областта, разпределени в три категории с оглед най-обективно определяне знанията и уменията на участниците:

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ:

Първа категория - Ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство;

Втора категория - Ученици със специални образователни потребности и домове за деца лишени от родителски грижи;

Трета категория - Ученици от всички училища в системата на народната просвета, непопадащи в първите две категории.

МОТО:

Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание /послание,написано на отделен лист на български език/

ТЕХНИКА:

Формата на листа на рисунката трябва да бъде с размер 35/50 см., без паспарту!

Данни, които всеки участник трябва да посочи на гърба на рисунката:

-   име, презиме и фамилия;

-   възраст;

-   град, училище;

                       - адрес / държава, пощенски код, населено място, точен адрес, телефон за

връзка/.

За общинския конкурс се класират рисунките - класирани на I. II и III място в своята възрастова група и категория.

В областния конкурс участват рисунките класирани на I, II и III място в своята възрастова група и категория от общинските конкурси.

До националния конкурс се допускат класираните на първите три места рисунки във всяка възрастова група от съответната категория на всяка административна област.

От допуснатите до Национален конкурс рисунки ще бъде открита изложба, на която ще бъдат обявени резултатите от конкурса.

Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от Национален конкурс, придобиват право да участват и в Международен конкурс

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС - /Училищни изложби/ - до 12 април  201Зг.

ОБЩИНСКИ КОНКУРС - /Общински изложби/ - до 30 април 2013 г. Рисунките за участие общински конкурс се представят в срок  до 20 април 2013 г. в Община Габрово, дирекция  „Образование и социални дейности“ , стая 342.

ОБЛАСТЕН КОНКУРС - /Областна изложба/ - май или юни 2013 г. Рисунките за областния конкурс се представят в ОУПБЗН - Габрово на адрес: 5300 гр. Габрово, ул.”Антим I” № 1 до 10 май 2013 г.

От допуснатите до Областен конкурс рисунки ще бъде открита изложба, на която ще бъдат обявени резултатите от конкурса.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС - октомври 2013 г.

За контакти и допълнителна информация на тел. 066 818 381; 066/800390; GSM 0878 243 838